medservice black
მედსერვივისი 2015.
მედსერვისი 9

– სტანდარტის ბეჭდვა – დირექტორის ელ. ხელმოწერა
– ინვოისი – დირექტორისა და შემსრულებლის ელ. ხელმოწერები
– ჩანართი – დათვლის მეთოდი “ტარიფი + 30%”
– კურსუსი:
–    ეპიკრიზი
–    ზომის შეზღუდვა მოიხსნა პუნქტებზე:
–       ავადმყოფობის მიმდინარეობა
–       დასკვნითი დიაგნოზი
–       სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები
– ფორმა-100 – ჩატარებულ მკურნალობას მიება მკურნალობის ტაქტიკიდან “დანიშნულება” (არჩევით)
– ამბულატორია – ჯამური ფორმიდან კალკულაცია რეაქტივებით/რეაქტივების გარეშე
– სტაციონარული ჟურნალის Excel-ში ექსპორტი – ბილინგის სტატუსები
– მედიკამენტების ხარჯვა – წინასწარ დაფიქსირების 3-დღიანი ინტერვალი
– ფორმა-100 – გაცემის თარიღი ~ დამოწმების თარიღი (RealDro)
– სალაროს ჟურნალი/დებიტორები – ინვოისის დეტალიზაცია
– ამბულატორიაში “გამოკვლევის ჩატარება” – კატეგორია
– ატვირთვის სტატუსი – საიტის თანხა და დანაკლისი
– PDF-დოკუმენტაცია – ტიპი “კალკულაცია”
– ინვოისი – კომპანია
– ჩანართი – დათვლის მეთოდი “ნულოვანი”
– ქსენონი – დაზღვევა 3
– მკურნალობის ეტაპები
–    ბილინგი – მკურნალობის ეტაპების დამატება
–    სტაციონარის ჟურნალის სწრაფი ფილტრები – დასახური: მკურნალობის ეტაპი
–    ფილტრი მკურნალობის ეტაპით
–    აისახება შესრულებაში
–    გათვალისწინებულია სარეგისტრაციო უწყისებში, სტატისტიკურ მაჩვენებლებში
– კურსუსი – ქირურგიული ჩარევის სიიდან დამატება
– ფორმა-100-ში ჩატარებულ დიაგ. გამოკვლევებს მიება:
–    “კლინიკურ-დიაგ. გამოკვლევების შედეგები”
–    მკურნალობის ტაქტიკიდან “გამოკვლევების გეგმა” (არჩევით)
– მართვა – თავისუფალი ადგილების აღრიცხვა
– უფლებები: – 195 – თავისუფალი ადგილები
– სალაროს ფილტრი – გლობალური ძებნა
– ამბულატორიული ჟურნალი – Excel-ში ექსპორტი: ფორმა-1
– ამბულატორიული ბარათი – მშობლების მონაცემები
– გასული ავადმყოფების სარეგისტრაციო უწყისი – Excel-ში: გადაუდებელი/გეგმიური, მიზეზის ICD, NCSP
– ამბულატორია – ჯამური ფორმა: ფილტრი მომწოდებლით
– ჩანართი – დათვლის მეთოდი “წინასაოპერაციო [-Xლ]”
– სტაციონარული ჟურნალი – სწრაფი ფილტრები: ამბულატორია პირადი #-ით
– ამბულატორიული ბარათი – მიმდინარე ასაკი
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – ჩანართი “ბილინგი”
– კრიტიკული ფილტრების პანელი – მიმდინარე მონიტორინგი
– “წინასაოპერაციო”-ს გათიშვა შესრულებული სამუშაოდან და ჩასმა “[არაპროგრამულში]”
– ამბულატორიული “გამოკვლევის ჩატარება” – მომწოდებელი “წინასაოპერაციო”
– ამბულატორიული შეკვეთა – Op: წინასაოპერაციო კვლევები
– სავალდებულო ველები ამბულატორიულ ბარათში
– ანაზღაურების მოთხოვნა – წარდგენის თარიღით ფილტრი
– ატვირთვის სტატუსი – წარდგენის რიგი
– მენიუ “ბილინგი”
–    კალკულაცია
–    მიმდინარე მონიტორინგი
–    ატვირთვის სტატუსი
–    ინსპექტირება
– კოდების ფურცელი – ხარჯების განაწილება
– სტაციონარული ჟურნალის ექსპორტი – პროფესია, კლინიკური და დასკვნითი კლინიკური დიაგნოზები
– ამბულატორიული ჟურნალის ექსპორტი – პროფესია
– აფთიაქი
–    “ჯგუფი” შემოსავალ-გასავლისა და ნაშთის ექსპორტისას
–    ჯგუფით ფილტრი
– შავი სია – User-ით მართვა
– უფლებები
–    220 – წინასწარი ჩაწერები – რედაქტირება
–    219 – მოთხოვნების I დონის ვიზირება
–    203 – ეკონომიკური რეპორტები
–    83 – ფინანსური რეპორტები
– შეკვეთები – ამბ. ქვითრის წინასწარ განსაზღვრულ (არა Default) პრინტერზე ბეჭდვა
– კურსუსი – ჩანაწერი არჩეული დედის შვილებზე
– სალარო – გადახდის მონაცემები iPay-დან
– აფთიაქი – ხარჯვის ფილტრი პერიოდისა და მკურნალობის პერიოდის თანაკვეთით
– ინვოისი – შემსრულებლის საკონტაქტო ინფორმაცია
– კრიტიკული ფილტრების პანელი
–    ახალი კოდები (კოდები სტატუსის გარეშე) კოდების ფურცლებიდან
–    ინტენსიურის კოდები >21ს/დ
–    თერაპიული კოდები > 5ს/დ
– კოდების ფურცელი
– ICD-NCSP – დამატებით ინფორმაციაში პაციენტის თანაგადახდა
– კრიტიკული ფილტრების პანელი – დაბლოკვის სქემა ER-ის გათვალისწინებით
– უფლებები – ჩანართის შეცვლა
– აფთიაქი – მედიკამენტის ახალი მახასიათებელი “სორტი”
–    ამოდის ბრუნვებიდან შემოსავალ-გასავლისა და ნაშთის ექსპორტისას
– კურსუსები – რეპორტი “დიაგნოზების სტრუქტურა”
– ჩანართი და ანესთეზია-ოპერაციის ოქმი – ხარჯვა წინასწარ განსაზღვრული ანგარიშებიდან
– ჩანართი – დათვლის მეთოდი “ტარიფი + 20%”, “ტარიფი + 50%”
– საოპერაციო ოქმი – [3500-3600] განახლებული ნუსხა წლიური სტატისტიკური ფორმისათვის
– უფლებები – ანგარიში აფთიაქსა და საწყობში
–    გადატანა მხოლოდ მითითებული ანგარიშიდან ხარჯში
–    რეაქტივების ხარჯვა მხოლოდ მითითებული ანგარიშიდან
–    მხოლოდ მითითებული ანგარიშის გასავლისა და გადატანის ზედდებულების დათვალიერება
–    მხოლოდ მითითებული ანგარიშის ბრუნვის დათვალიერება
– მენიუ ‘რეპორტი’ და ‘სერვისი’
–    რეპორტი ‘შესრულებული სამუშაოს პროფილებად ჩაშლა’
–    დებიტორული დავალიანებების რეპორტი ხანდაზმულობის ჯგუფებით
–    პროგრამის გადატვირთვა: ხურავს პროგრამის გახსნილ ეგზემპლარებს, ხსნის ახალ ეგზემპლარს და აკეთებს სიების განახლებას
– დებიტორებისა და შესრულებების მართვის მოდული
–    შესრულებების მდგომარეობის რეპორტი შესრულების თვეებითა და გადამხდელებით
– ხელფასები – სხვადასხვა ტიპის დაკავებები და დანამატები
– ფორმა 100 – საბეჭდად ვიზირება და მხოლოდ ვიზირებულის ბეჭდვის უფლება
– ჩატარებული ‘კვლევის’ სტატუსი
– დიაგნოსტიკური კვლევების პასუხები
– ბარ-კოდები
–    ა) ისტორიის # სტაციონარულ ბარათზე
–    ბ) ამბულატორიულ ქვითარზე ქვითრის #, შეკვეთის # და რიგითი #
–    გ) სტაციონარულ ქვითარზე ქვითრის # და ისტ. #
– MSConvertor – სერვისი ტექსტების კონვერტირებისათვის
– MSImport – სერვისი სხვადასხვა კლასიფიკატორების იმპორტირებისათვის
– MSUpAgent – სერვისი შიდა ქსელში ახალი ვერსიის ავტომატურად გადასაწერად
– MSiPay – ვებ-სერვისი iPay გადახდის სისტემასთან ინტეგრაციისათვის
– MSSync – სერვისი ანალიზატორებთან სინქრონიზაციისათვის (ამბულატორია)
– სტატისტიკური მაჩვენებლები

მედსერვისი 10

– წინასწარი ჩაწერები – ჩანაწერის შექმნისა და რედაქტირების დრო
– ACD-NCSP – ფასების ექსპორტი
– სისტემური პარამეტრები
– კანცელარია – PDF-დოკუმენტი
– ჩანართი – დათვლის მეთოდი “ფაქტიური ხარჯი + 20%”
– PDF-დოკუმენტაცია – ტიპი `პათანატომია`
– SMG და SMP კოდები
– ფილტრები – %გამგეობა: ყველა გამგეობა
– ICD-10 – ტარიფები ფასდაკლებების გათვალისწინებით
– კურსუსი – მკურნალობის ტაქტიკის გენერირება
– სტატისტიკური ფორმა 025
–    რაიონების ახალი კოდირება
–    ამბულატორიული და სტაციონარული ბარათები – განათლება
–    კურსუსი. დასკვნითი დიაგნოზი – მიმართვის მიზეზი (ICPC-2-R), გარეგანი მიზეზი, შემთხვევის ტიპი
–    კურსუსი. სამედიცინო ჩარევის ოქმი – ქირურგიული ოპერაციები
–    კურსუსი. ჩანაწერის დაფიქსირებისას არსებული საპასპორტო მონაცემების გენერირება
–    კურსუსი. ჟურნალის ფილტრის დამატებითი პარამეტრები
–    კურსუსი. ექსპორტი Excel-ში
– ჩანართი – ფასდაკლება 20%
– ICD-NCSP – რამდენიმე კოდის ინვოისი
– კურსუსი – ფორმა #IV-200-2/ა: ზოგადი მონაცემები
– ამბულატორიული შეკვეთა და “გამოკვლევის ჩატარება” – დაზღვევის %
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – პირველადი (იხ. ბარათის მე-12 პუნქტი)
– კურსუსი – ფორმა-100-ის დანომვრის ღილაკი (RealDro)
– გამოკვლევა-მანიპულაციების სტატისტიკა – დაჯგუფება კატეგორიით
– ამბულატორიაში შემოვიდა ვალის ცნება. შესაბამისად შეიცვალა:
–    გამოკვლევის ჩატარება
–    ჩატარებული გამოკვლევები (აქვე დაემატა ფილტრი ვალით)
–    ჯამური ფორმა
–   გამოკვლევა-მანიპულაციების სტატისტიკა
– უფლებების განაწილება
–    პაროლის ნახვა შეუძლებელია
–   ახალი მომხმარებელი არსებულის საფუძველზე
–    განახლებული როლები (ჯგუფი)
–    პაროლის პირველად გამოყენებისას ან ბოლო შეცვლიდან 30 დღის შემდეგ მისი სავალდებულო შეცვლა
–    ადმინისტრატორის მიერ პაროლის შეცვლისას მისი სავალდებულო შეცვლა
–    ადმინისტრატორის მიერ პაროლის ან სახელის შეცვლისას ავტომატური ცვლილება კადრებში
–    პროგრამის გახსნა არჩეული მომხმარებლისათვის
–    კადრები – ფილტრი user-ით. user-ის ვალიდურობისა და განმეორებით მითითების კონტროლი
– შაბლონები – user-ის შესაბამისად (+ ” user-ი არ არის განსაზღვრული”)
– ოპერაციების ჟურნალი (Log) (მენიუ “მართვა”)
–    ჩართულია -29- და -63- უფლებების მქონე user-ებისათვის ან ირთვება -222- უფლებით
–    ისტორიის დაბლოკვა-ბლოკის მოხსნა
–    ჩატარებული ამბ. მომსახურების დაბლოკვა-ბლოკის მოხსნა
–    ამბ. შესრულების დაბლოკვა-ბლოკის მოხსნა
–    მედიკამენტების ხარჯის დაბლოკვა-ბლოკის მოხსნა
–    ხელფასი – ბარათში გადატანა, ბარათის წაშლა
–    ხარჯიდან “მედიკამენტის” წაშლა
– პასუხები (სტაციონარი)
–    დასტატუსებულის რედაქტირება შეუძლია მხოლოდ დამსტატუსებელ user-ს
–    სტატუსის მინიჭების თარიღი და დრო შეესაბამება ბოლო რედაქტირებას
– ინსპექტირება – სადაო თანხა
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – “ბლოკი მოიხსნა”
– გამოკვლევის ჩატარება – გადასახდელი თანხა (სალარო)
– ჩატარებული გამოკვლევები – ხელფასი
– მენიუ “ბილინგი” და ამბ. ჩატარებული გამოკვლევები – ანაზღაურების სტატუსი
– ინვოისი – პროგრამა: გადაუდებელი და გეგმიური ამბულატორია
– მიმღების ჟურნალის Excel-ში ექსპორტი: ER-დან გასვლის დრო, დაყოვნება (სთ)
– სტატისტიკური მაჩვენებლები – დაემატა ახალი მაჩვენებლები
– აფთიაქის ანგარიშთა გეგმა – მონიშვნა მენიუსათვის (გასავლის ზედდებულში ნაშთის კონტ. მენიუ)
– სტაც. კვლევების Excel-ში ექსპორტი – პაციენტის სახელი და პირადი #
– გარდაცვლილი ავადმყოფების უწყისის Excel-ში ექსპორტი
– აფთიაქის მიღება – მთლიანი ფასის ფანჯარაში #-ის ავტ. გენერაცია ანგარიშთა გეგმის მიხედვით
– სტაციონარული ჟურნალი
–    სწრაფი ფილტრები: სტაციონარი პირადი #-ით
–    ფილტრი სტანდარტის კატეგორიით
–    დაჯგუფება
– ნაშთიდან გატანა – ძებნა ნებისმიერი ფრაგმენტით
– ფორმა 066 ნაკრების ჯამური ფორმა: Excel-ში ექსპორტი
–    შესრულებული სამუშაო (სრული)
–    განყოფილებებად გაშლა
– ოპერაციების ჟურნალი (Log): ტაბელის დამოწმება, დამოწმების გაუქმება, წაშლა
– კოდების ფურცელი
–   კოდზე დაყოვნების ხანგრძლივობის კონტროლი
–   ხარჯის განაწილებისას  ს/კომპონენტების რაოდენობა მიება დამთვლელ კოდს (80%)
– ფორმა-100: შრიფტის ზომა (თავფურცელიდან ხელმოწერებამდე)
– კურსუსები სამომხმარებლო ფორმებით
–   ფორმების რეგისტრაცია
–   რეგისტრაციის უფლება (-223-)
–   კურსუსი UD ფორმებით ამბულატორიაში, სტაციონარში და ჟურნალებში
– კურსუსი – სინქრონიზაცია ჩატარებულ კვლევებთან
– ჩატარებული გამოკვლევები – დაფიქსირებისა და ბოლო რედაქტირების თარიღი და დრო. დაფიქსირების User-ი
– დამატებითი ინფორმაცია ამბულატორიულ ქვითარზე (არჩევით)
– წერილობითი უარის ფორმები
–   ამბულატორია – უარი ჰოსპიტალიზაციაზე
–   სტაციონარი – უარი მკურნალობის გაგრძელებაზე
–   კურსუსი – უარი სტაც. მკურნალობაზე და შესაბამისი ფილტრი
– კურსუსი – რეცენზიის, კურსუსის და PDF-ჩანაწერის ფანჯრების შენახვის გარეშე დახურვისას შეკითხვა
– სალაროსა და დებიტორების ჟურნალი – ფილტრი დაზღვევით
– ამბ. ჟურნალი – ბარათის გახსნისა და ბოლო რედაქტირების user-ის სახელი
– შეკვეთები
–   მიება User-ის სახელი
–   შეკვეთის რედაქტირება მიება User-ზე. სხვა User-ს შეუძლია მხოლოდ მონიშვნა და ქვითრის ამობეჭდვა
–   შეკვეთის წაშლა მიება User-ზე და შესაძლებელია, თუ შეკვეთიდან არცერთი ქვითარი არ ამობეჭდილა
–   შეკვეთიდან სტრიქონის ამოშლა შესაძლებელია, თუ მასზე ქვითარი არ ამობეჭდილა
– კურსუსი
–   ჩანაწერის, რეცენზიისა და PDF-ჩანაწერის ფანჯრის Maximize
–   ფოკუსირებული ტექსტური ველის გადიდება/ზომის აღდგენა
–   სინქრონიზაცია მედიკამენტების ხარჯთან (სტაციონარი)
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – ა/ჟურნალი: ამბულატორიულ ჟურნალში ფილტრის შედეგი
– ტრანსპორტირების სახეობა ICD-დან, კოდით “CLT”
– C-ჰეპატიტის სკრინინგი
–   ჩატარებული კვლევებით შედეგის განსაზღვრა და ასახვა ეკრანზე
–   სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – HCV
–   ფორმა IV-66-ის ექსპორტი – HCV მონაცემები
– შეკვეთები – ქვითრის ამობეჭდვისას შესაბამისი კვლევების ჩატარებულ კვლევებში გატარება
– გამოკვლევა-მანიპულაციების სტატისტიკა – ფილტრი User-ით

მედსერვისი 11

– Dicom-ფორმატის ფაილები
–   მენიუ “სერვისი” => Dicom Viewer-ი
–   ჩატარებული კვლევები => პასუხები => დასკვნა – Dicom-საქაღალდის არჩევის და გახსნის ინსტრუმენტები
– სტატისტიკა = > ანესთეზია-ოპერაციები
–   ფილტრი დაჯგუფების გარეშე
–   გაშლა
–      სრული ინფორმაცია
–      ძებნა ჟურნალში
–      Excel-ში ექსპორტი
– Domain User-ით პროგრამაში შესვლა
– ოპერაციების ჟურნალი (Log): ისტორიის წაშლა, ამბ. ბარათის წაშლა
– პასუხები: დასკვნა – ფრაგმენტი ფორმა-100-სთვის
– მენიუ “სერვისი “- მომხმარებლის გადართვა (Switch user)
– ექსპორტი PDF-ში
–      ექსპორტისათვის საქაღალდის არჩევა
–      არჩეულ საქაღალდეში პაციენტის საქაღალდის შექმნა
–      ფორმა-100-ისა და კალკულაციის ექსპორტი პაციენტის საქაღალდეში
– უფლებები – კანცელარიის სრული დათვალიერება
– კალკულაცია – დირექტორის ხელმოწერა
– პირდაპირი ხარჯი – მკურნალი ექიმი დეპარტამენტზე წინასწარ განსაზღვრული %-ის მიხედვით
– უფლებები – ფორმა-100-ის საბეჭდად ვიზირება
– კურსუსი
–      PDF-დოკუმენტაცია – ტიპი “აქტი”, “საგარანტიო”, “ხელწერილი”
–      PDF-დოკუმენტაცია – ფილტრი “სმს დოკუმენტაცია”
–      სწრაფი ფილტრი – საბეჭდად ვიზირებული
–      ფილტრი – ფორმა-100 ვიზირებული
– მიმდინარე ბაზიდან სმს PDF-დოკუმენტაციის ფორმირება
– პასუხები – Dicom-საქაღალდის ავტომატურად ფორმირება
– Dicom Viewer – გაზომვა-მობრუნების ინსტრუმენტები
– უფლებების განაწილება – ფილტრი LogUser-ით
– Dicom Viewer – დამატებითი ინსტრუმენტები
– უფლებები – პასუხში სურათის მისამართის გახსნა

სხვა ვერსიები.
cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2024.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2023.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2022.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2021.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2020.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2019.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2012.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2011.

cropped-medservice-favicon-1.png

მედსერვისი 2002.

medservice favicon
მოითხოვე ზარი