სიახლე


პროგრამის მიმდინარე ვერსია: 23.1110
სერვისების მიმდინარე ვერსიები: MSConvertor 1.1, MSImport 5.3, MSUpAgent, MSSync 1.5, MSPortal 3.1, MSEHR 4.3, MSiPay, MSAutosms 1.0
Android აპლიკაციის ვერსია: 1.0.2703მედსერვისი 2023

მედსერვისი 2K22

მედსერვისი 2K21

მედსერვისი 2K20

მედსერვისი 2019

მედსერვისი 12

მედსერვისი 11

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.