მედსერვისი 19

მედსერვისი 19

[v. 19.101]
– ახალი კატეგორიები
–           “სდ: სხივური”, “165: სხივური”, “218: სხივური”
–           “სდ: კარდიო”, “165: კარდიო”, “218: კარდიო”
–           “სდ: მეანობა”, “165: მეანობა”, “218: მეანობა”
– დოსიე
–           ინფორმაცია ყველა ბაზიდან
–           ძებნა პირადი #-ით
[v. 19.105]
– კურსუსი – ზოგადი მონაცემები – I25 და E10-11 დაავადებებისათვის დამახასიათებელი მონაცემები
[v. 19.119]
– სტაციონარული ჟურნალის კონტექსტური მენიუ
–           მოპირდაპირე ისტორია
–           შენახვა (Save As)
– ამბულატორიული გამოკვლევის ჩატარება. “წინასაოპერაციო” – გატარება როგორც სტაციონარი
– კადრები. სამუშაო გრაფიკი – კონსულტაციის კოდები
– ამბ. შეკვეთა – ექიმის გვარით კონსულტაციის კოდის განსაზღვრა მოქალაქეობის შესაბამისად
– პირადი # – 11-ნიშნა
– ამბულატორიული ჟურნალის კონტექსტური მენიუ – შენახვა (Save As)
[v. 19.140]
– სტაციონარული ბარათი, ფილტრი და ანაზღაურების მოთხოვნა – “წინასწარი ჩახურვა”
– ატვირთვის სტატუსი. მიზეზი – “წინასწარი ჩახურვა”
– წარდგენით ფილტრში მოხვდება სტატუსი “აიტვირთა” და “აიტვირთა ხარვეზებით”
– ისტორია – დაავადებისა და ცხოვრების ანამნეზი
[v. 19.143]
– უფლებები – პასუხი – გახსნა დაუმოწმებლად (არჩევით)
[v. 19.150]
– ისტორია
–           დიაგნოზი და გამოსავალი
–           გაწერის შემდგომი რეკომენდაციები
– ქსენონი და სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი
–           სტატუსი (EHR სისტემისათვის)
–           დაზღვევის ტიპი >> შეტყობინების (ქეისის) #
[v. 19.165]
– უფლებები: პარაკლინიკა- მიმდინარეობის სტატუსი
– პარაკლინიკური სტანდარტები – კლასიფიკატორის კოდი
– კადრები
–           საექიმო სპეციალობა EHR სისტემის შესაბამისად
–           კლასიფიკატორის კოდი
– გამოკვლევის ჩატარება/ჩატარებული გამოკვლევები
–           საექიმო სპეციალობა
–           კლასიფიკატორის კოდი
–           მიმდინარეობის სტატუსი შესაბამისი სწრაფი ფილტრით
– პასუხი
–           პასუხის გახსნა “K-%” კოდზე და ტრანსფუზიის კოდზე – გადასვლა დასკვნაზე
–           ტრანსფუზიის დასკვნა – სისხლის კომპონენტი
[v. 19.170]
– ისტორია – მკურნალობის პროცესი
– პასუხები
–           კონსულტაციისა და მისი დასკვნის ასახვა EHR-ისტორიაში
–           დრო
– გამოკვლევის ჩატარება – დრო
– უფლებების განაწილება – “მონიშვნა”
[v. 19.175]
– EHR ისტორია – ბეჭდვა
–           დანიშნულება
–           კლინიკურ-დიაგნოსტიკური გამოკვლევის შედეგები
– სტაციონარული ბარათი – გამომგზავნ დაწესებულებაში მიმართვის დრო
[v. 19.202]
– EHR ისტორია – ინფორმაცია პაციენტზე და ისტორიაზე
– უფლებები: ისტორია – გაგზავნა პორტალზე
– პარაკლინური სტანდარტები – იმპორტი
[v. 19.208]
– კურსუსები
–           ფილტრი
–                      გარდა მითითებული ICD-10
–                      ტიპი – გაწერა&ამბულატორია (სტაციონარული გაწერის (სრული) და ამბულატორიული ჩანაწერები ფ-100-ის ნომრით)
–                      კომპლექსური პარამეტრი “სარეცეპტე ვიზიტები”
–           Excel-ში ექსპორტი – უნიკალური პაციენტები
– სისტემური პარამეტრები – EHR-ის მომხმარებლის სახელი და პაროლი
[v. 19.215]
– ჩატარებული კვლევები – ფილტრი დაფიქსირების (შეკვეთის) თარიღით
– სერვისი. e-სისტემები – EHR სისტემის კლასიფიკატორები
– EHR ისტორია – გაგზავნა პორტალზე
[v. 19.221]
– შიდა სტანდარტი – ექსპორტი PDF-ში და გაგზავნა E-Mail-ით
– ანაზღაურების მოთხოვნა. ხარჯები კალკულაციიდან – ინდექსი და ზესტანდარტი
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი. კონტროლი – EHR
[v. 19.230]
– EHR ისტორია – გაწერის შემდგომი დაზუსტებები
– უფლებები: ისტორია – გაგზავნა პორტალზე (ექიმი)
– კურსუსი – სინქრონიზაცია ისტორიასთან (ანამნეზი)
[v. 19.245]
– აფთიაქი
–           ანგარიშთა გეგმა: დამკვეთის ID
–           გასავლისა და გადატანის ზედდებულები – შტრიხ-კოდების ბეჭდვა
– ჩატარებული გამოკვლევები – -SKV- კვლევის დარედაქტირებისას თარიღი => მიმდინარე
– ჩანართი ფურცელი – ფორმულა
– კურსუსი – სინქრონიზაცია ისტორიასთან (სრული)
[v. 19.250]
– EHR-ისტორია – დაზუსტების გაგზავნა პორტალზე
[v. 19.255]
– EHR-ისტორია – ჩივილები და გამოსავალი: ავტორის მოხსნა
– სტაციონარული ბარათი და ქსენონი – სინქრონიზაცია EHR-ისტორიასთან
– ინვოისი – კალკულატორი
[v. 19.305]
– მოთხოვნები აფთიაქსა და საწყობზე
–           დეპარტამენტი/მიმართულება არჩევადი
–           მიმართულება ბეჭდვასა და ექსპორტში
– მენიუ “სერვისი” – QRP Viewer
– *.QRP ფაილების გახსნა
– აფთიაქი
–           “მედიკამენტის” დასახელების ფორმატი “*<0.0მგ>*” მგ-ად ხარჯვისათვის
–           “მედიკამენტი” დასახელების ფორმატი “*<0.0ლ>*” ლ-ად ხარჯვისათვის
[v. 19.325]
– დანიშნულების შესრულების ჟურნალი (აღრიცხვა შტრიხ-კოდების გამოყენებით)
– უფლებები – დანიშნულების შესრულება
– სისტემური პარამეტრები – ჯან. დაცვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის მომხმარებელი და პაროლი
– უფლებები: სტატისტიკა – გაგზავნა პორტალზე
[v. 19.339]
– პარაკლინიკური სტანდარტები – EHR (ლაბორატორია, დიაგნოსტიკა, კონსულტაცია)
– ჩატარებული ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური კვლევები EHR ისტორიაში
[v. 19.341]
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – პორტალი
[v. 19.370]
– მენიუ “სერვისი” – ერთიანი საინფორმაციო სისტემა
– სტაციონარული ჟურნალის სწრაფი ფილტრები – “ჩემი” გადასაგზავნი ისტორიები
– გასული ავადმყოფების სარეგისტრაციო უწყისი (ფორმა-066) – გაგზავნა პორტალზე
[v. 19.405]
– კურსუსი
–           საპასპორტო მონაცემები ვიზიტისას – მისამართი
–           სტატისტიკური ფორმა 025 – გაგზავნა პორტალზე
[v. 19.417]
– EHR-ისტორია
–           ანამნეზი – Anamnesis Morbi და Status
–           დანიშნულების რაოდენობა – ათწილადი რიცხვი
–           ბეჭდვა – მიმღები ექიმის ჩანაწერი
–           შეტყობინების # – ინფექციური და იშვიათი დაავადებები
–           განახლდა სპეციალობების ჩამონათვალი
– გადამხდელები – უარყოფითი ფასდაკლება
[v. 19.423]
– EHR-ისტორია – სინქრონიზაცია მედიკამენტების ხარჯთან
[v. 19.428]
– EHR-ისტორია – განახლდა დაავადების გამოსავლის ჩამონათვალი
[v. 19.437]
– EHR-ისტორია
–           მიმღები ექიმის ჩანაწერის ბეჭდვა – ექიმის გვარი, სახელი და ელ. ხელმოწერა
–           ანამნეზისა და სტატუსის შაბლონად შაბლონი
– კურსუსი – სინქრონიზაცია ისტორიასთან
–           Anamnesis Morbi, Status praesens და Status locus ავადმყოფობის მიმდინარეობაში
–           Anamnesis Vitae-ს ყველა ICD-ი დასკვნით დიაგნოზში
– ფორმა-100 – გამოსავალი: სინქრონიზაცია ისტორიასთან
– უფლებები – “სალაროში შეტანა – შეკვეთა (ექიმი)”
– გამოკვლევა-მანიპულაციების სტატისტიკა (ამბულატორია) – გამომგზავნთა შეკვეთები
–           Unicode
–           მხოლოდ ვალიდური ქვითრით
–           ფილტრი ექიმით
– ქსენონი – ახალ პაციენტზე Default სტატუსი “დაფარული”
– კურსუსები – სწრაფი ფილტრი “ვიზირება – დ/უფროსი” კადრების ოთხივე განყოფილებით
[v. 19.500]
– პირდაპირი ხარჯები – პროცენტული კორექტირება სტანდარტის უცვლელად (არჩევით)
[v. 19.501]
– EHR-ისტორია – დანიშნულება (გაწერის შემდგომი): “გამოწერის თარიღი”<“გაწერის თარიღი”+5
[v. 19.505]
– EHR-ისტორია – მოვლის დონე “პოსტოპერაციული”
[v. 19.512]
– კურსუსი – ისტორიასთან სინქრონიზაცია
–           “სხვადასხვა სახის მოვლა და აქტივობა” მკურნალობის ტაქტიკაში
–           კვლევები და დიაგნოსტიკა თარიღებით (არჩევით)
[v. 19.515]
– სალაროს ჟურნალი – ექსპორტი: ტერმინალი
– პაციენტის გასინჯვის დღიური – თარიღი და დრო
– ფორმა 100: მდგომარეობა სტაც. გაწერისას – დაემატა “Mors” (შესაბამისი ფორმულირებით ეპიკრიზში)
[v. 19.600]
– პაციენტის სამახსოვრო – სტაციონარული და ამბულატორიული პაციენტებისათვის შესაბამისი უფლებით
– ოპერაციების ჟურნალი (Log): პაციენტის სამახსოვრო
– გადამხდელები – ამბულატორიული მე-2 ფასდაკლება (გამოყენება არჩევით)
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – პორტალის სტატუსი: გარდა დახურული ისტორიებისა
– “ჩემი” გადასაგზავნი ისტორიები – გარდა უცხოელებისა
[v. 19.605]
– სისტემური პარამეტრები – ელ. რეცეპტების სისტემა
[v. 19.610]
– გადამხდელი – ტიპი “(C)” და ფასნამატი
– ხელშეკრულება (სტაციონარი) – პაციენტის პირადი #
[v. 19.707]
– დანიშნულების შესრულების ჟურნალი – ფილტრი
[v. 19.715]
– დანიშნულების შესრულების ჟურნალი – ხარჯის ფურცლის ბეჭდვა
– ბენეფიციარები – ცისტური ფიბროზი
[v. 19.800]
– EHR-ისტორია – ER-ის (როგორც ამბულატორია) და დღის სტაციონარის ისტორიების გადაგზავნა
– პროფილები – V01-ვერტებროლოგია, MK და MA – ცისტური ფიბროზი
– ამბ. ჟურნალის ფილტრი – რეგისტრაციის #-ის გარეშე
– დანიშნულება – ექიმის მობილური (სამსახური)
– გამოკვლევა-მანიპულაციების სტატისტიკა – ასაკის რედაქტირებადი ინტერვალი
[v. 19.803]
– კურსუსების ფილტრი – ტიპი “ამბ. ჟურნალი” (ამბულატორია გარდა ბენეფიციარებისა და ცენტრებისა)
– კურსუსის ყოველდღიური ჩანაწერები – შაბლონი
– ფორმა 100 – ტექსტური ველის გადიდება/ზომის აღდგენა
[v. 19.820]
– EHR-ისტორია – ერთობლივი ვიზირება (დანიშნულება, ლაბორატორია, დიაგნოსტიკა)
– ბენეფიციარები – ტყვიის სკრინინგი
– თანმხლები კოდები კალკულაციაში – C: 70%, D: 25%
– სალაროს ქვითარი ამბ. შეკვეთიდან – განყოფილება კოდის შესაბამისად (არჩევით)
– კურსუსები – ავადმყოფობის მიმდინარეობა გენერირებულ ეპიკრიზში (არჩევით)
[v. 19.831]
– კურსუსი – გადაყვანის ეპიკრიზი
– ცენტრები და კაბინეტები – კვების ბლოკი
– სტაციონარული ჟურნალის კონტექსტური მენიუ – კვების ბლოკი
– გამოკვლევა-მანიპულაციები – PDF-დოკუმენტის მიბმა შესაბამისი უფლებით
[v. 19.851]
– კურსუსი – სტატუსი EHR სისტემისათვის
– EHR-ისტორია
–           მკურნალობის პროცესი – ლაბორატორია-დიაგნოსტიკა: არჩევა კლასიფიკატორიდან
–           დაზუსტებები – ლაბორატორია: არჩევა კლასიფიკატორიდან
– გამოკვლევის ჩატარება – სტაციონარული ხელფასი განმეორებით ჩატარებისას
–           პარაკლინიკური სტანდარტები
–           განმეორებით ან მკურნალობის ეტაპზე ჩატარებისას
[v. 19.885]
– კურსუსები
–           EHR-ისტორია
–           სწრაფი ფილტრი “ჩემი” გადასაგზავნი ჩანაწერები
–           საპასპორტო მონაცემები ვიზიტისას – ჯგუფი და რეზუსი, ტელეფონი, ელ. ფოსტა
[v. 19.900]
– კურსუსები – პირველადი მომართვის დადასტურებისას
–           ICPC-2-R-ის კონტროლი
–           გარეგანი მიზეზის კოდის კონტროლი
– EHR-ისტორია – მკურნალობის პროცესში სისხლის გადასხმა: რაოდენობა (მლ)
[v. 19.907]
– EHR-ისტორია
–           ჰოსპიტალიზაციის შედეგი “დაუსრულებელი”
–           სპეციალობა “თორაკალური ქირურგია”
–           გადაუდებელი და გეგმიური ამბულატორიის გადაგზავნა
[v. 19.912]
– ფორმა-025 და ფორმა-066-ის ატვირთვა პორტალზე – უცხოელისათვის “სხვა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი”
[v. 19.920]
– EHR-ისტორია – მიმღები ექიმის ჩანაწერში დიაგნოზი შემოსვლისას
– კურსუსი – ქირურგიული ჩარევები
–           ტექსტის ზომა შეუზღუდავი
–           სინქრონიზაცია ისტორიასთან – კომენტარებთან ერთად
[v. 19.1000]
– კურსუსები
–           სწრაფი ფილტრი – “ჩემი” ყოველდღიური ჩანაწერები
–           ვიზირებული ჩანაწერის რედაქტირების ფანჯრის გახსნა
– ყოველდღიური ჩანაწერი – სინქრონიზაცია ჩანაწერის თარიღში ჩატარებულ კვლევებთან
[v. 19.1030]
– პროგრამის შესახებ – Regional Settings კონტროლი
[v. 19.1100]
– კურსუსი
–           ყოველდღიური ჩანაწერი – ინტენსიური მოვლა
–           დასკვნითი დიაგნოზი – სტაციონარში გაგზავნა
–           სწრაფი ფილტრი – ინტენსიური მოვლა
–           ფილტრი – გაიგზავნა სტაციონარში, ინტენსიური მოვლა, პორტალი
– ფორმა 100
–           სტაციონარში გაგზავნის თარიღი
–           გადამრთველი
–                      მე-15 პუნქტის დასახელებისათვის – “შესვლისას” => “გაგზავნისას”
–                      კურსუსიდან “ობიექტური მონაცემების” გადატანისათვის – მე-15 პუნქტი => მე-11 პუნქტი
–                      მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – პორტალი: გაგზავნის ინტერვალი >14
[v. 19.1131]
– კურსუსი – ვიზიტის ტიპი (პჯდ)
– EHR-ისტორია – პირველადი ჯანდაცვა
– მოთხოვნები აფთიაქსა და საწყობზე
–                      პოსტი
–                      შტრიხ-კოდით გატარება
– დანიშნულების შესრულება – ხარჯის ფურცელში შტრიხ-კოდები
– უფლებების განაწილება – ჯგუფი “მედდა”
[v. 19.1142]
– სტაციონარული ჟურნალი
–                      ისტორიის ნომრის შტრიხ-კოდით ძებნა
–                      მკურნალობის ეტაპის შესაბამისი ისტორიის ნომრით ძებნა
– ამბულატორიული ჟურნალი – რიგითი ნომრის შტრიხ-კოდით ძებნა
– ნაშთიდან გატანა – ძებნა შტრიხ-კოდით
[v. 19.1147]
– 36-ე დადგენილების ინტენსიური თერაპიის ახალი კოდების მხარდაჭერა
[v. 19.1207]
– პროგრამის შესახებ – მიმდინარე თარიღისა და დროის კონტროლი (time.windows.com)
– EHR ისტორია რამდენიმე ვიზიტიანი დღის სტაციონარისათვის – განხორციელებული ვიზიტები
[v. 19.1210]
– აფთიაქი
–                      ჯგუფი “[ხარჯი]”
–                      ძებნა “გარდა არჩეული ჯგუფისა”
[v. 19.1215]
– სალაროს ჟურნალი
–                      ქვითრის ბეჭდვა – აღმნიშვნელი “(D)”
–                      ჟურნალის მონიშვნა/მონიშვნის მოხსნა

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.