მედსერვისი 19

მედსერვისი 19

[v. 19.101]
– ახალი კატეგორიები
–           “სდ: სხივური”, “165: სხივური”, “218: სხივური”
–           “სდ: კარდიო”, “165: კარდიო”, “218: კარდიო”
–           “სდ: მეანობა”, “165: მეანობა”, “218: მეანობა”
– დოსიე
–           ინფორმაცია ყველა ბაზიდან
–           ძებნა პირადი #-ით
[v. 19.105]
– კურსუსი – ზოგადი მონაცემები – I25 და E10-11 დაავადებებისათვის დამახასიათებელი მონაცემები
[v. 19.119]
– სტაციონარული ჟურნალის კონტექსტური მენიუ
–           მოპირდაპირე ისტორია
–           შენახვა (Save As)
– ამბულატორიული გამოკვლევის ჩატარება. “წინასაოპერაციო” – გატარება როგორც სტაციონარი
– კადრები. სამუშაო გრაფიკი – კონსულტაციის კოდები
– ამბ. შეკვეთა – ექიმის გვარით კონსულტაციის კოდის განსაზღვრა მოქალაქეობის შესაბამისად
– პირადი # – 11-ნიშნა
– ამბულატორიული ჟურნალის კონტექსტური მენიუ – შენახვა (Save As)
[v. 19.140]
– სტაციონარული ბარათი, ფილტრი და ანაზღაურების მოთხოვნა – “წინასწარი ჩახურვა”
– ატვირთვის სტატუსი. მიზეზი – “წინასწარი ჩახურვა”
– წარდგენით ფილტრში მოხვდება სტატუსი “აიტვირთა” და “აიტვირთა ხარვეზებით”
– ისტორია – დაავადებისა და ცხოვრების ანამნეზი
[v. 19.143]
– უფლებები – პასუხი – გახსნა დაუმოწმებლად (არჩევით)
[v. 19.150]
– ისტორია
–           დიაგნოზი და გამოსავალი
–           გაწერის შემდგომი რეკომენდაციები
– ქსენონი და სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი
–           სტატუსი (EHR სისტემისათვის)
–           დაზღვევის ტიპი >> შეტყობინების (ქეისის) #
[v. 19.165]
– უფლებები: პარაკლინიკა- მიმდინარეობის სტატუსი
– პარაკლინიკური სტანდარტები – კლასიფიკატორის კოდი
– კადრები
–           საექიმო სპეციალობა EHR სისტემის შესაბამისად
–           კლასიფიკატორის კოდი
– გამოკვლევის ჩატარება/ჩატარებული გამოკვლევები
–           საექიმო სპეციალობა
–           კლასიფიკატორის კოდი
–           მიმდინარეობის სტატუსი შესაბამისი სწრაფი ფილტრით
– პასუხი
–           პასუხის გახსნა “K-%” კოდზე და ტრანსფუზიის კოდზე – გადასვლა დასკვნაზე
–           ტრანსფუზიის დასკვნა – სისხლის კომპონენტი
[v. 19.170]
– ისტორია – მკურნალობის პროცესი
– პასუხები
–           კონსულტაციისა და მისი დასკვნის ასახვა EHR-ისტორიაში
–           დრო
– გამოკვლევის ჩატარება – დრო
– უფლებების განაწილება – “მონიშვნა”
[v. 19.175]
– EHR ისტორია – ბეჭდვა
–           დანიშნულება
–           კლინიკურ-დიაგნოსტიკური გამოკვლევის შედეგები
– სტაციონარული ბარათი – გამომგზავნ დაწესებულებაში მიმართვის დრო
[v. 19.202]
– EHR ისტორია – ინფორმაცია პაციენტზე და ისტორიაზე
– უფლებები: ისტორია – გაგზავნა პორტალზე
– პარაკლინური სტანდარტები – იმპორტი
[v. 19.208]
– კურსუსები
–           ფილტრი
–                      გარდა მითითებული ICD-10
–                      ტიპი – გაწერა&ამბულატორია (სტაციონარული გაწერის (სრული) და ამბულატორიული ჩანაწერები ფ-100-ის ნომრით)
–                      კომპლექსური პარამეტრი “სარეცეპტე ვიზიტები”
–           Excel-ში ექსპორტი – უნიკალური პაციენტები
– სისტემური პარამეტრები – EHR-ის მომხმარებლის სახელი და პაროლი
[v. 19.215]
– ჩატარებული კვლევები – ფილტრი დაფიქსირების (შეკვეთის) თარიღით
– სერვისი. e-სისტემები – EHR სისტემის კლასიფიკატორები
– EHR ისტორია – გაგზავნა პორტალზე
[v. 19.221]
– შიდა სტანდარტი – ექსპორტი PDF-ში და გაგზავნა E-Mail-ით
– ანაზღაურების მოთხოვნა. ხარჯები კალკულაციიდან – ინდექსი და ზესტანდარტი
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი. კონტროლი – EHR
[v. 19.230]
– EHR ისტორია – გაწერის შემდგომი დაზუსტებები
– უფლებები: ისტორია – გაგზავნა პორტალზე (ექიმი)
– კურსუსი – სინქრონიზაცია ისტორიასთან (ანამნეზი)
[v. 19.245]
– აფთიაქი
–           ანგარიშთა გეგმა: დამკვეთის ID
–           გასავლისა და გადატანის ზედდებულები – შტრიხ-კოდების ბეჭდვა
– ჩატარებული გამოკვლევები – -SKV- კვლევის დარედაქტირებისას თარიღი => მიმდინარე
– ჩანართი ფურცელი – ფორმულა
– კურსუსი – სინქრონიზაცია ისტორიასთან (სრული)
[v. 19.250]
– EHR-ისტორია – დაზუსტების გაგზავნა პორტალზე
[v. 19.255]
– EHR-ისტორია – ჩივილები და გამოსავალი: ავტორის მოხსნა
– სტაციონარული ბარათი და ქსენონი – სინქრონიზაცია EHR-ისტორიასთან
– ინვოისი – კალკულატორი
[v. 19.305]
– მოთხოვნები აფთიაქსა და საწყობზე
–           დეპარტამენტი/მიმართულება არჩევადი
–           მიმართულება ბეჭდვასა და ექსპორტში
– მენიუ “სერვისი” – QRP Viewer
– *.QRP ფაილების გახსნა
– აფთიაქი
–           “მედიკამენტის” დასახელების ფორმატი “*<0.0მგ>*” მგ-ად ხარჯვისათვის
–           “მედიკამენტი” დასახელების ფორმატი “*<0.0ლ>*” ლ-ად ხარჯვისათვის
[v. 19.325]
– დანიშნულების შესრულების ჟურნალი (აღრიცხვა შტრიხ-კოდების გამოყენებით)
– უფლებები – დანიშნულების შესრულება
– სისტემური პარამეტრები – ჯან. დაცვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის მომხმარებელი და პაროლი
– უფლებები: სტატისტიკა – გაგზავნა პორტალზე
[v. 19.339]
– პარაკლინიკური სტანდარტები – EHR (ლაბორატორია, დიაგნოსტიკა, კონსულტაცია)
– ჩატარებული ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური კვლევები EHR ისტორიაში
[v. 19.341]
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – პორტალი
[v. 19.370]
– მენიუ “სერვისი” – ერთიანი საინფორმაციო სისტემა
– სტაციონარული ჟურნალის სწრაფი ფილტრები – “ჩემი” გადასაგზავნი ისტორიები
– გასული ავადმყოფების სარეგისტრაციო უწყისი (ფორმა-066) – გაგზავნა პორტალზე
[v. 19.405]
– კურსუსი
–           საპასპორტო მონაცემები ვიზიტისას – მისამართი
–           სტატისტიკური ფორმა 025 – გაგზავნა პორტალზე
[v. 19.417]
– EHR-ისტორია
–           ანამნეზი – Anamnesis Morbi და Status
–           დანიშნულების რაოდენობა – ათწილადი რიცხვი
–           ბეჭდვა – მიმღები ექიმის ჩანაწერი
–           შეტყობინების # – ინფექციური და იშვიათი დაავადებები
–           განახლდა სპეციალობების ჩამონათვალი
– გადამხდელები – უარყოფითი ფასდაკლება
[v. 19.423]
– EHR-ისტორია – სინქრონიზაცია მედიკამენტების ხარჯთან
[v. 19.428]
– EHR-ისტორია – განახლდა დაავადების გამოსავლის ჩამონათვალი
[v. 19.437]
– EHR-ისტორია
–           მიმღები ექიმის ჩანაწერის ბეჭდვა – ექიმის გვარი, სახელი და ელ. ხელმოწერა
–           ანამნეზისა და სტატუსის შაბლონად შაბლონი
– კურსუსი – სინქრონიზაცია ისტორიასთან
–           Anamnesis Morbi, Status praesens და Status locus ავადმყოფობის მიმდინარეობაში
–           Anamnesis Vitae-ს ყველა ICD-ი დასკვნით დიაგნოზში
– ფორმა-100 – გამოსავალი: სინქრონიზაცია ისტორიასთან
– უფლებები – “სალაროში შეტანა – შეკვეთა (ექიმი)”
– გამოკვლევა-მანიპულაციების სტატისტიკა (ამბულატორია) – გამომგზავნთა შეკვეთები
–           Unicode
–           მხოლოდ ვალიდური ქვითრით
–           ფილტრი ექიმით
– ქსენონი – ახალ პაციენტზე Default სტატუსი “დაფარული”
– კურსუსები – სწრაფი ფილტრი “ვიზირება – დ/უფროსი” კადრების ოთხივე განყოფილებით
[v. 19.500]
– პირდაპირი ხარჯები – პროცენტული კორექტირება სტანდარტის უცვლელად (არჩევით)
[v. 19.501]
– EHR-ისტორია – დანიშნულება (გაწერის შემდგომი): “გამოწერის თარიღი”<“გაწერის თარიღი”+5
[v. 19.505]
– EHR-ისტორია – მოვლის დონე “პოსტოპერაციული”
[v. 19.512]
– კურსუსი – ისტორიასთან სინქრონიზაცია
–           “სხვადასხვა სახის მოვლა და აქტივობა” მკურნალობის ტაქტიკაში
–           კვლევები და დიაგნოსტიკა თარიღებით (არჩევით)
[v. 19.515]
– სალაროს ჟურნალი – ექსპორტი: ტერმინალი
– პაციენტის გასინჯვის დღიური – თარიღი და დრო
– ფორმა 100: მდგომარეობა სტაც. გაწერისას – დაემატა “Mors” (შესაბამისი ფორმულირებით ეპიკრიზში)
[v. 19.600]
– პაციენტის სამახსოვრო – სტაციონარული და ამბულატორიული პაციენტებისათვის შესაბამისი უფლებით
– ოპერაციების ჟურნალი (Log): პაციენტის სამახსოვრო
– გადამხდელები – ამბულატორიული მე-2 ფასდაკლება (გამოყენება არჩევით)
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – პორტალის სტატუსი: გარდა დახურული ისტორიებისა
– “ჩემი” გადასაგზავნი ისტორიები – გარდა უცხოელებისა
[v. 19.605]
– სისტემური პარამეტრები – ელ. რეცეპტების სისტემა
[v. 19.610]
– გადამხდელი – ტიპი “(C)” და ფასნამატი
– ხელშეკრულება (სტაციონარი) – პაციენტის პირადი #
[v. 19.707]
– დანიშნულების შესრულების ჟურნალი – ფილტრი
[v. 19.715]
– დანიშნულების შესრულების ჟურნალი – ხარჯის ფურცლის ბეჭდვა
– ბენეფიციარები – ცისტური ფიბროზი
[v. 19.800]
– EHR-ისტორია – ER-ის (როგორც ამბულატორია) და დღის სტაციონარის ისტორიების გადაგზავნა
– პროფილები – V01-ვერტებროლოგია, MK და MA – ცისტური ფიბროზი
– ამბ. ჟურნალის ფილტრი – რეგისტრაციის #-ის გარეშე
– დანიშნულება – ექიმის მობილური (სამსახური)
– გამოკვლევა-მანიპულაციების სტატისტიკა – ასაკის რედაქტირებადი ინტერვალი
[v. 19.803]
– კურსუსების ფილტრი – ტიპი “ამბ. ჟურნალი” (ამბულატორია გარდა ბენეფიციარებისა და ცენტრებისა)
– კურსუსის ყოველდღიური ჩანაწერები – შაბლონი
– ფორმა 100 – ტექსტური ველის გადიდება/ზომის აღდგენა
[v. 19.820]
– EHR-ისტორია – ერთობლივი ვიზირება (დანიშნულება, ლაბორატორია, დიაგნოსტიკა)
– ბენეფიციარები – ტყვიის სკრინინგი
– თანმხლები კოდები კალკულაციაში – C: 70%, D: 25%
– სალაროს ქვითარი ამბ. შეკვეთიდან – განყოფილება კოდის შესაბამისად (არჩევით)
– კურსუსები – ავადმყოფობის მიმდინარეობა გენერირებულ ეპიკრიზში (არჩევით)
[v. 19.831]
– კურსუსი – გადაყვანის ეპიკრიზი
– ცენტრები და კაბინეტები – კვების ბლოკი
– სტაციონარული ჟურნალის კონტექსტური მენიუ – კვების ბლოკი
– გამოკვლევა-მანიპულაციები – PDF-დოკუმენტის მიბმა შესაბამისი უფლებით
[v. 19.851]
– კურსუსი – სტატუსი EHR სისტემისათვის
– EHR-ისტორია
–           მკურნალობის პროცესი – ლაბორატორია-დიაგნოსტიკა: არჩევა კლასიფიკატორიდან
–           დაზუსტებები – ლაბორატორია: არჩევა კლასიფიკატორიდან
– გამოკვლევის ჩატარება – სტაციონარული ხელფასი განმეორებით ჩატარებისას
–           პარაკლინიკური სტანდარტები
–           განმეორებით ან მკურნალობის ეტაპზე ჩატარებისას
[v. 19.885]
– კურსუსები
–           EHR-ისტორია
–           სწრაფი ფილტრი “ჩემი” გადასაგზავნი ჩანაწერები
–           საპასპორტო მონაცემები ვიზიტისას – ჯგუფი და რეზუსი, ტელეფონი, ელ. ფოსტა
[v. 19.900]
– კურსუსები – პირველადი მომართვის დადასტურებისას
–           ICPC-2-R-ის კონტროლი
–           გარეგანი მიზეზის კოდის კონტროლი
– EHR-ისტორია – მკურნალობის პროცესში სისხლის გადასხმა: რაოდენობა (მლ)
[v. 19.907]
– EHR-ისტორია
–           ჰოსპიტალიზაციის შედეგი “დაუსრულებელი”
–           სპეციალობა “თორაკალური ქირურგია”
–           გადაუდებელი და გეგმიური ამბულატორიის გადაგზავნა
[v. 19.912]
– ფორმა-025 და ფორმა-066-ის ატვირთვა პორტალზე – უცხოელისათვის “სხვა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი”
[v. 19.920]
– EHR-ისტორია – მიმღები ექიმის ჩანაწერში დიაგნოზი შემოსვლისას
– კურსუსი – ქირურგიული ჩარევები
–           ტექსტის ზომა შეუზღუდავი
–           სინქრონიზაცია ისტორიასთან – კომენტარებთან ერთად
[v. 19.1000]
– კურსუსები
–           სწრაფი ფილტრი – “ჩემი” ყოველდღიური ჩანაწერები
–           ვიზირებული ჩანაწერის რედაქტირების ფანჯრის გახსნა
– ყოველდღიური ჩანაწერი – სინქრონიზაცია ჩანაწერის თარიღში ჩატარებულ კვლევებთან

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.