მედსერვისი 1 – 6
[#298, 30.12.2002]

1. ინსტალაცია
2. სისტემის სამუშაოდ მომზადება
–  2.1. პროგრამის სასტარტო პარამეტრების დაყენება
–  2.2. აფთიაქის მომზადება
–  2.3. განყოფილებათა განაწილება
–  2.4. მიმდინარე პაციენტების დაფიქსირება
–  2.5. დათვლის მეთოდოლოგიის განსაზღვრა და სტანდარტების მომზადება
–  2.6. პერსონალი. სამუშაო გრაფიკების შედგენა
–  2.7. მომხმარებლების განსაზღვრა და უფლებების განაწილება
–  2.8. პერსონალური პარამეტრებისა და პროგრამის საქაღალდის კორექცია
3. პაციენტის რეგისტრაცია
–  3.1. პაციენტის წინასწარ ჩაწერა
–  3.2. ამბულატორიული პაციენტების სარეგისტრაციო ჟურნალები
–  3.3. EMERGENCY. მიმღების ჟურნალი
–  3.4. ქსენონი
–  3.5. სტაციონარული პაციენტების სარეგისტრაციო ჟურნალი
–  3.6. სტაციონარული პაციენტის სამედიცინო ბარათი
–  3.7. ხელშეკრულება მკურნალსა და პაციენტს შორის
–  3.8. ახალშობილთა სარეგისტრაციო ჟურნალი
–  3.9. სხვა სარეგისტრაციო ჟურნალები
4. შესრულებული სამუშაოს აღრიცხვა
–  4.1. სამკურნალო-სადიაგნოსტიკო ღონისძიებები
–  4.2. მედიკამენტები და სამედიცინო დანიშნულების საგნები
–  4.3. პერსონალი. პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯები
5. კალკულაცია
–  5.1. ამბულატორიული პაციენტის კალკულაცია
–  5.2. სტაციონარული პაციენტის კალკულაცია
–  5.3. ჩანართი ფურცელი
–  5.4. წინასწარი კალკულაცია
6. სალარო
–  6.1. სალაროს ოპერაციები
–  6.2. ასანაზღაურებელი თანხის მოთხოვნა და გარანტიით უზრუნ¬ველ¬ყოფა
–  6.3. სალაროს ჟურნალი
–  6.4. სალაროსა და კალკულაციის კავშირი
7. სამედიცინო დოკუმენტაცია
–  7.1. სამედიცინო ბარათი
–  7.2. ფორმა 100
–  7.3. წინასწარი და ყოველდღიური გასინჯვის ფორმები
–  7.4. ანალიზების პასუხები
–  7.5. დანიშნულების ფურცელი
–  7.6. ანესთეზია-საოპერაციო ოქმები
–  7.7. დოკუმენტები ბარათის დახურვისას
–  7.8. სამეანო ბარათი
–  7.9. სხვა ფორმები და ოქმები
–  7.10. გარე დოკუმენტების მიბმა. PDF-ისტორია
8. სამედიცინო სტატისტიკა
–  8.1. ავადმყოფთა მოძრაობა
–  8.2. შემოსული და გაწერილი პაციენტების ანალიზი
–  8.3. სარეგისტრაციო უწყისები
–  8.4. ნოზოლოგიებისა და ანესთეზია-ოპერაციების ანალიზი
–  8.5. ჩატარებული სამკურნალო-სადიაგნოსტიკო ღონისძიებები
–  8.6. სხვადასხვა სტატისტიკური მაჩვენებლები
9. შესრულებული სამუშაოს ანალიზი
–  9.1. ამბულატორიული შესრულება
–  9.2. სტაციონარული შესრულება
–  9.3. პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯები
–  9.4. გადაუხდელი და მისაღები თანხების ანალიზი
–  9.5. შესრულებული სამუშაოს განაწილება
10. ხელფასები
–  10.1. ფიქსირებული ხელფასი
–  10.2. მორიგეობის ანაზღაურება
–  10.3. დარიცხვა შესრულებული სამუშაოს მიხედვით
–  10.4. სახელფასო უწყისი და ბარათი
11. აფთიაქისა და საწყობის აღრიცხვა
–  11.1. ანგარიშთა გეგმა
–     11.1.1. ანგარიშის/ქვეანგარიშის შექმნა
–     11.1.2. ინდექსის შექმნა
–     11.1.3. რედაქტირება და წაშლა
–  11.2. ოპერაციები
–     11.2.1. მიღება
–     11.2.2. გაცემა
–     11.2.3. გადატანა
–     11.2.4. ანგარიშზე მიღება
–     11.2.5. საწყისი ნაშთები
–  11.3. ზედდებულებზე მუშაობა
–     11.3.1. ზედდებულების ჟურნალი
–     11.3.2. ფილტრი
–     11.3.3. დაჯგუფება. ნაერთი მონაცემები
–     11.3.4. ზედდებულის რედაქტირება და წაშლა
–  11.4. ბრუნვა
–     11.4.1. აფთიაქის/საწყობის ბრუნვის ფანჯრის ელემენტები
–     11.4.2. განყოფილებების ბრუნვის ფანჯრის ელემენტები
–     11.4.3. ფილტრი
–     11.4.4. დეტალიზაცია
–     11.4.5. დაჯგუფება. ნაერთი მონაცემები
–     11.4.6. ბრუნვითი უწყისი და საბეჭდი ფორმები
–     11.4.7. ბრუნვის სხვადასხვა ერთეულებში წარმოდგენა
–     11.4.8. ნაშთების გადატანა
–  11.5. სალაროსთან კავშირი. ბრუნვა მომწოდებლებთან
12. სისხლის ბანკი
–  12.1. დონორთა რეგისტრაციის ჟურნალი
–  12.2. სისხლის კომპონენტების დამზადება და გაყიდვა
–  12.3. სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ბრუნა
–  12.4. გამომავალი ფორმები
13. საქმის წარმოება
–  13.1. დოკუმენტის რეგისტრაცია და წარმოება
–  13.2. დოკუმენტების სარეგისტრაციო ჟურნალი
14. კადრები
–  14.1. ანკეტა
–  14.2. პირადი საქმის წარმოება
–  14.3. კადრების აღრიცხვის ჟურნალი
15. ეკონომიკური და სამედიცინო სტანდარტები
–  15.1. სამედიცინო დახმარების პროგრამები
–  15.2. კლასიფიკატორები
–  15.3. პარაკლინიკური სტანდარტები
–  15.4. შიდა სტანდარტები
–  15.5. სახელმწიფო სტანდარტები
–  15.6. გარე მედიკამენტები. პრაისი წინასწარი კალკულაციებისათვის
16. სისტემის ადმინისტრირება და მართვა
–  16.1. მონაცემთა დაცვისა და კონტროლის მექანიზმები
–  16.2. სისტემური ოპერაციები
–  16.3. პროგრამის პარამეტრები
–     16.3.1. გლობალური პარამეტრები
–     16.3.2. ლოკალური პარამეტრები
–     16.3.3. განყოფილებათა განაწილება
–     16.3.4. გადამხდელები
–  16.4. სისტემის მომხმარებლები და უფლებების განაწილება
–  16.5. ახალი საანგარიშო წლისათვის საწყისი ბაზის მომზადება
17. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
–  17.1. ცენტრალური სადისპეჩერო
–  17.2. სტატისტიკა

მედსერვისი 7

– ელექტრონული ხელმოწერებისა და დამოწმების სისტემა
– სრული ამბულატორიული ელექტორონული ისტორია
– გარე ელექტრონული დოკუმენტაცია (PDF ფორმატი)
– E-mail შეტყობინებები
– გაუმჯობესებული რაპორტები. Unicode
– რამდენიმე გადამხდელი კალკულაციასა და ანაზღაურების მოთხოვნებში
– სამედიცინო კლასიფიკატორები. ურთიერთბმა და ნოზოლოგიებთან კავშირი
– არასტანდარტული დათვლისა და ფასდაკლებების პრინციპი
– მოთხოვნები აფთიაქსა და საწყობზე
– პერსონალის სამუშაო განრიგისა და ტაბელის მართვა
– “შავი სია”
– სხვადასხვა სერვერებზე განლაგებული ბაზების მართვა. მენიუ “ჰოლდინგი”

მედსერვისი 8

– სამედიცინო კონტროლი. სამედიცინო ბარათების წარმოების მონიტორინგი
– აფთიაქი – კრიტიკული მარაგების კონტროლი. ხარჯები ს/კომპანიითა და კატეგორიით
– მოდული კატასტროფის მედიცინის ცენტრისათვის
– გლობალური ძებნა. ფილტრი დაბლოკვის თარიღით
– ავადმყოფთა მოძრაობის რაოდენობების გაშიფვრა
– უფლებების განაწილება ჯგუფებით. შიფრაცია
– შესრულებული სამუშაოს სტრუქტურა გადამხდელების ჭრილში
– მიღებათა პერიოდული განაწილება და შემოსვლის დინამიკა
– რეჰოსპიტალიზაციის კონტროლი
– შეტყობინებების გადაცემა-დახურვების კონტროლი, გაწერის თარიღისა და დროის კონტროლი
– კალკულაცია ICD-NCSP კოდით. ICD-NCSP კოდების კავშირი სააგენტოს ხელოვნურ კოდებთან
– საბეჭდი ფორმების PDF ფორმატში შენახვა
– ამბულატორიული პაციენტების რიგი
– ცალმხრივად (პირველადი) დაბლოკვის უფლება User-ის იდენტიფიკაციით
– კრიტიკული ფილტრების პანელი
–     გადასაცემი ისტორიები
–     პირველადად დაბლოკილი ისტორიები
–     დაბლოკილი ისტორიები, რომლებზეც კალკულაცია არ არის ამობეჭდილი
– ახალი რეპორტები
–     ხელფასების ტიპობრივი უწყისი
–     ელ. ფოსტით შეტყობინებების რეესტრი
–     ანაზღაურების მოთხოვნის ფორმა “სააგენტო”
–     მოთხოვნების რეესტრი
–     აფთიაქისა და საწყობის ზედდებულებსა და ბრუნვებში შემოსავალ-გასავლის დეტალური რეესტრები
– რეცეპტურა ინტეგრირებული ფარმაკოლოგიური კლასიფიკატორით
– ტერმინალით გადახდის იდენტიფიკაცია
– ქვითრების მონიშვნა Excel-ის ფაილით
– კალკულაციაზე დამბლოკავის ელ. ხელმოწერა

მედსერვისი 9
[#6312, 31.07.2015]

– სტანდარტის ბეჭდვა – დირექტორის ელ. ხელმოწერა
– ინვოისი – დირექტორისა და შემსრულებლის ელ. ხელმოწერები
– ჩანართი – დათვლის მეთოდი “ტარიფი + 30%”
– კურსუსი:
–    ეპიკრიზი
–    ზომის შეზღუდვა მოიხსნა პუნქტებზე:
–       ავადმყოფობის მიმდინარეობა
–       დასკვნითი დიაგნოზი
–       სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები
– ფორმა-100 – ჩატარებულ მკურნალობას მიება მკურნალობის ტაქტიკიდან “დანიშნულება” (არჩევით)
– ამბულატორია – ჯამური ფორმიდან კალკულაცია რეაქტივებით/რეაქტივების გარეშე
– სტაციონარული ჟურნალის Excel-ში ექსპორტი – ბილინგის სტატუსები
– მედიკამენტების ხარჯვა – წინასწარ დაფიქსირების 3-დღიანი ინტერვალი
– ფორმა-100 – გაცემის თარიღი ~ დამოწმების თარიღი (RealDro)
– სალაროს ჟურნალი/დებიტორები – ინვოისის დეტალიზაცია
– ამბულატორიაში “გამოკვლევის ჩატარება” – კატეგორია
– ატვირთვის სტატუსი – საიტის თანხა და დანაკლისი
– PDF-დოკუმენტაცია – ტიპი “კალკულაცია”
– ინვოისი – კომპანია
– ჩანართი – დათვლის მეთოდი “ნულოვანი”
– ქსენონი – დაზღვევა 3
– მკურნალობის ეტაპები
–    ბილინგი – მკურნალობის ეტაპების დამატება
–    სტაციონარის ჟურნალის სწრაფი ფილტრები – დასახური: მკურნალობის ეტაპი
–    ფილტრი მკურნალობის ეტაპით
–    აისახება შესრულებაში
–    გათვალისწინებულია სარეგისტრაციო უწყისებში, სტატისტიკურ მაჩვენებლებში
– კურსუსი – ქირურგიული ჩარევის სიიდან დამატება
– ფორმა-100-ში ჩატარებულ დიაგ. გამოკვლევებს მიება:
–    “კლინიკურ-დიაგ. გამოკვლევების შედეგები”
–    მკურნალობის ტაქტიკიდან “გამოკვლევების გეგმა” (არჩევით)
– მართვა – თავისუფალი ადგილების აღრიცხვა
– უფლებები: – 195 – თავისუფალი ადგილები
– სალაროს ფილტრი – გლობალური ძებნა
– ამბულატორიული ჟურნალი – Excel-ში ექსპორტი: ფორმა-1
– ამბულატორიული ბარათი – მშობლების მონაცემები
– გასული ავადმყოფების სარეგისტრაციო უწყისი – Excel-ში: გადაუდებელი/გეგმიური, მიზეზის ICD, NCSP
– ამბულატორია – ჯამური ფორმა: ფილტრი მომწოდებლით
– ჩანართი – დათვლის მეთოდი “წინასაოპერაციო [-Xლ]”
– სტაციონარული ჟურნალი – სწრაფი ფილტრები: ამბულატორია პირადი #-ით
– ამბულატორიული ბარათი – მიმდინარე ასაკი
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – ჩანართი “ბილინგი”
– კრიტიკული ფილტრების პანელი – მიმდინარე მონიტორინგი
– “წინასაოპერაციო”-ს გათიშვა შესრულებული სამუშაოდან და ჩასმა “[არაპროგრამულში]”
– ამბულატორიული “გამოკვლევის ჩატარება” – მომწოდებელი “წინასაოპერაციო”
– ამბულატორიული შეკვეთა – Op: წინასაოპერაციო კვლევები
– სავალდებულო ველები ამბულატორიულ ბარათში
– ანაზღაურების მოთხოვნა – წარდგენის თარიღით ფილტრი
– ატვირთვის სტატუსი – წარდგენის რიგი
– მენიუ “ბილინგი”
–    კალკულაცია
–    მიმდინარე მონიტორინგი
–    ატვირთვის სტატუსი
–    ინსპექტირება
– კოდების ფურცელი – ხარჯების განაწილება
– სტაციონარული ჟურნალის ექსპორტი – პროფესია, კლინიკური და დასკვნითი კლინიკური დიაგნოზები
– ამბულატორიული ჟურნალის ექსპორტი – პროფესია
– აფთიაქი
–    “ჯგუფი” შემოსავალ-გასავლისა და ნაშთის ექსპორტისას
–    ჯგუფით ფილტრი
– შავი სია – User-ით მართვა
– უფლებები
–    220 – წინასწარი ჩაწერები – რედაქტირება
–    219 – მოთხოვნების I დონის ვიზირება
–    203 – ეკონომიკური რეპორტები
–    83 – ფინანსური რეპორტები
– შეკვეთები – ამბ. ქვითრის წინასწარ განსაზღვრულ (არა Default) პრინტერზე ბეჭდვა
– კურსუსი – ჩანაწერი არჩეული დედის შვილებზე
– სალარო – გადახდის მონაცემები iPay-დან
– აფთიაქი – ხარჯვის ფილტრი პერიოდისა და მკურნალობის პერიოდის თანაკვეთით
– ინვოისი – შემსრულებლის საკონტაქტო ინფორმაცია
– კრიტიკული ფილტრების პანელი
–    ახალი კოდები (კოდები სტატუსის გარეშე) კოდების ფურცლებიდან
–    ინტენსიურის კოდები >21ს/დ
–    თერაპიული კოდები > 5ს/დ
– კოდების ფურცელი
– ICD-NCSP – დამატებით ინფორმაციაში პაციენტის თანაგადახდა
– კრიტიკული ფილტრების პანელი – დაბლოკვის სქემა ER-ის გათვალისწინებით
– უფლებები – ჩანართის შეცვლა
– აფთიაქი – მედიკამენტის ახალი მახასიათებელი “სორტი”
–    ამოდის ბრუნვებიდან შემოსავალ-გასავლისა და ნაშთის ექსპორტისას
– კურსუსები – რეპორტი “დიაგნოზების სტრუქტურა”
– ჩანართი და ანესთეზია-ოპერაციის ოქმი – ხარჯვა წინასწარ განსაზღვრული ანგარიშებიდან
– ჩანართი – დათვლის მეთოდი “ტარიფი + 20%”, “ტარიფი + 50%”
– საოპერაციო ოქმი – [3500-3600] განახლებული ნუსხა წლიური სტატისტიკური ფორმისათვის
– უფლებები – ანგარიში აფთიაქსა და საწყობში
–    გადატანა მხოლოდ მითითებული ანგარიშიდან ხარჯში
–    რეაქტივების ხარჯვა მხოლოდ მითითებული ანგარიშიდან
–    მხოლოდ მითითებული ანგარიშის გასავლისა და გადატანის ზედდებულების დათვალიერება
–    მხოლოდ მითითებული ანგარიშის ბრუნვის დათვალიერება
– მენიუ ‘რეპორტი’ და ‘სერვისი’
–    რეპორტი ‘შესრულებული სამუშაოს პროფილებად ჩაშლა’
–    დებიტორული დავალიანებების რეპორტი ხანდაზმულობის ჯგუფებით
–    პროგრამის გადატვირთვა: ხურავს პროგრამის გახსნილ ეგზემპლარებს, ხსნის ახალ ეგზემპლარს და აკეთებს სიების განახლებას
– დებიტორებისა და შესრულებების მართვის მოდული
–    შესრულებების მდგომარეობის რეპორტი შესრულების თვეებითა და გადამხდელებით
– ხელფასები – სხვადასხვა ტიპის დაკავებები და დანამატები
– ფორმა 100 – საბეჭდად ვიზირება და მხოლოდ ვიზირებულის ბეჭდვის უფლება
– ჩატარებული ‘კვლევის’ სტატუსი
– დიაგნოსტიკური კვლევების პასუხები
– ბარ-კოდები
–    ა) ისტორიის # სტაციონარულ ბარათზე
–    ბ) ამბულატორიულ ქვითარზე ქვითრის #, შეკვეთის # და რიგითი #
–    გ) სტაციონარულ ქვითარზე ქვითრის # და ისტ. #
– MSConvertor – სერვისი ტექსტების კონვერტირებისათვის
– MSImport – სერვისი სხვადასხვა კლასიფიკატორების იმპორტირებისათვის
– MSUpAgent – სერვისი შიდა ქსელში ახალი ვერსიის ავტომატურად გადასაწერად
– MSiPay – ვებ-სერვისი iPay გადახდის სისტემასთან ინტეგრაციისათვის
– MSSync – სერვისი ანალიზატორებთან სინქრონიზაციისათვის (ამბულატორია)
– სტატისტიკური მაჩვენებლები

მედსერვისი 10

– წინასწარი ჩაწერები – ჩანაწერის შექმნისა და რედაქტირების დრო
– ACD-NCSP – ფასების ექსპორტი
– სისტემური პარამეტრები
– კანცელარია – PDF-დოკუმენტი
– ჩანართი – დათვლის მეთოდი “ფაქტიური ხარჯი + 20%”
– PDF-დოკუმენტაცია – ტიპი `პათანატომია`
– SMG და SMP კოდები
– ფილტრები – %გამგეობა: ყველა გამგეობა
– ICD-10 – ტარიფები ფასდაკლებების გათვალისწინებით
– კურსუსი – მკურნალობის ტაქტიკის გენერირება
– სტატისტიკური ფორმა 025
–    რაიონების ახალი კოდირება
–    ამბულატორიული და სტაციონარული ბარათები – განათლება
–    კურსუსი. დასკვნითი დიაგნოზი – მიმართვის მიზეზი (ICPC-2-R), გარეგანი მიზეზი, შემთხვევის ტიპი
–    კურსუსი. სამედიცინო ჩარევის ოქმი – ქირურგიული ოპერაციები
–    კურსუსი. ჩანაწერის დაფიქსირებისას არსებული საპასპორტო მონაცემების გენერირება
–    კურსუსი. ჟურნალის ფილტრის დამატებითი პარამეტრები
–    კურსუსი. ექსპორტი Excel-ში
– ჩანართი – ფასდაკლება 20%
– ICD-NCSP – რამდენიმე კოდის ინვოისი
– კურსუსი – ფორმა #IV-200-2/ა: ზოგადი მონაცემები
– ამბულატორიული შეკვეთა და “გამოკვლევის ჩატარება” – დაზღვევის %
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – პირველადი (იხ. ბარათის მე-12 პუნქტი)
– კურსუსი – ფორმა-100-ის დანომვრის ღილაკი (RealDro)
– გამოკვლევა-მანიპულაციების სტატისტიკა – დაჯგუფება კატეგორიით
– ამბულატორიაში შემოვიდა ვალის ცნება. შესაბამისად შეიცვალა:
–    გამოკვლევის ჩატარება
–    ჩატარებული გამოკვლევები (აქვე დაემატა ფილტრი ვალით)
–    ჯამური ფორმა
–   გამოკვლევა-მანიპულაციების სტატისტიკა
– უფლებების განაწილება
–    პაროლის ნახვა შეუძლებელია
–   ახალი მომხმარებელი არსებულის საფუძველზე
–    განახლებული როლები (ჯგუფი)
–    პაროლის პირველად გამოყენებისას ან ბოლო შეცვლიდან 30 დღის შემდეგ მისი სავალდებულო შეცვლა
–    ადმინისტრატორის მიერ პაროლის შეცვლისას მისი სავალდებულო შეცვლა
–    ადმინისტრატორის მიერ პაროლის ან სახელის შეცვლისას ავტომატური ცვლილება კადრებში
–    პროგრამის გახსნა არჩეული მომხმარებლისათვის
–    კადრები – ფილტრი user-ით. user-ის ვალიდურობისა და განმეორებით მითითების კონტროლი
– შაბლონები – user-ის შესაბამისად (+ ” user-ი არ არის განსაზღვრული”)
– ოპერაციების ჟურნალი (Log) (მენიუ “მართვა”)
–    ჩართულია -29- და -63- უფლებების მქონე user-ებისათვის ან ირთვება -222- უფლებით
–    ისტორიის დაბლოკვა-ბლოკის მოხსნა
–    ჩატარებული ამბ. მომსახურების დაბლოკვა-ბლოკის მოხსნა
–    ამბ. შესრულების დაბლოკვა-ბლოკის მოხსნა
–    მედიკამენტების ხარჯის დაბლოკვა-ბლოკის მოხსნა
–    ხელფასი – ბარათში გადატანა, ბარათის წაშლა
–    ხარჯიდან “მედიკამენტის” წაშლა
– პასუხები (სტაციონარი)
–    დასტატუსებულის რედაქტირება შეუძლია მხოლოდ დამსტატუსებელ user-ს
–    სტატუსის მინიჭების თარიღი და დრო შეესაბამება ბოლო რედაქტირებას
– ინსპექტირება – სადაო თანხა
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – “ბლოკი მოიხსნა”
– გამოკვლევის ჩატარება – გადასახდელი თანხა (სალარო)
– ჩატარებული გამოკვლევები – ხელფასი
– მენიუ “ბილინგი” და ამბ. ჩატარებული გამოკვლევები – ანაზღაურების სტატუსი
– ინვოისი – პროგრამა: გადაუდებელი და გეგმიური ამბულატორია
– მიმღების ჟურნალის Excel-ში ექსპორტი: ER-დან გასვლის დრო, დაყოვნება (სთ)
– სტატისტიკური მაჩვენებლები – დაემატა ახალი მაჩვენებლები
– აფთიაქის ანგარიშთა გეგმა – მონიშვნა მენიუსათვის (გასავლის ზედდებულში ნაშთის კონტ. მენიუ)
– სტაც. კვლევების Excel-ში ექსპორტი – პაციენტის სახელი და პირადი #
– გარდაცვლილი ავადმყოფების უწყისის Excel-ში ექსპორტი
– აფთიაქის მიღება – მთლიანი ფასის ფანჯარაში #-ის ავტ. გენერაცია ანგარიშთა გეგმის მიხედვით
– სტაციონარული ჟურნალი
–    სწრაფი ფილტრები: სტაციონარი პირადი #-ით
–    ფილტრი სტანდარტის კატეგორიით
–    დაჯგუფება
– ნაშთიდან გატანა – ძებნა ნებისმიერი ფრაგმენტით
– ფორმა 066 ნაკრების ჯამური ფორმა: Excel-ში ექსპორტი
–    შესრულებული სამუშაო (სრული)
–    განყოფილებებად გაშლა
– ოპერაციების ჟურნალი (Log): ტაბელის დამოწმება, დამოწმების გაუქმება, წაშლა
– კოდების ფურცელი
–   კოდზე დაყოვნების ხანგრძლივობის კონტროლი
–   ხარჯის განაწილებისას  ს/კომპონენტების რაოდენობა მიება დამთვლელ კოდს (80%)
– ფორმა-100: შრიფტის ზომა (თავფურცელიდან ხელმოწერებამდე)
– კურსუსები სამომხმარებლო ფორმებით
–   ფორმების რეგისტრაცია
–   რეგისტრაციის უფლება (-223-)
–   კურსუსი UD ფორმებით ამბულატორიაში, სტაციონარში და ჟურნალებში
– კურსუსი – სინქრონიზაცია ჩატარებულ კვლევებთან
– ჩატარებული გამოკვლევები – დაფიქსირებისა და ბოლო რედაქტირების თარიღი და დრო. დაფიქსირების User-ი
– დამატებითი ინფორმაცია ამბულატორიულ ქვითარზე (არჩევით)
– წერილობითი უარის ფორმები
–   ამბულატორია – უარი ჰოსპიტალიზაციაზე
–   სტაციონარი – უარი მკურნალობის გაგრძელებაზე
–   კურსუსი – უარი სტაც. მკურნალობაზე და შესაბამისი ფილტრი
– კურსუსი – რეცენზიის, კურსუსის და PDF-ჩანაწერის ფანჯრების შენახვის გარეშე დახურვისას შეკითხვა
– სალაროსა და დებიტორების ჟურნალი – ფილტრი დაზღვევით
– ამბ. ჟურნალი – ბარათის გახსნისა და ბოლო რედაქტირების user-ის სახელი
– შეკვეთები
–   მიება User-ის სახელი
–   შეკვეთის რედაქტირება მიება User-ზე. სხვა User-ს შეუძლია მხოლოდ მონიშვნა და ქვითრის ამობეჭდვა
–   შეკვეთის წაშლა მიება User-ზე და შესაძლებელია, თუ შეკვეთიდან არცერთი ქვითარი არ ამობეჭდილა
–   შეკვეთიდან სტრიქონის ამოშლა შესაძლებელია, თუ მასზე ქვითარი არ ამობეჭდილა
– კურსუსი
–   ჩანაწერის, რეცენზიისა და PDF-ჩანაწერის ფანჯრის Maximize
–   ფოკუსირებული ტექსტური ველის გადიდება/ზომის აღდგენა
–   სინქრონიზაცია მედიკამენტების ხარჯთან (სტაციონარი)
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – ა/ჟურნალი: ამბულატორიულ ჟურნალში ფილტრის შედეგი
– ტრანსპორტირების სახეობა ICD-დან, კოდით “CLT”
– C-ჰეპატიტის სკრინინგი
–   ჩატარებული კვლევებით შედეგის განსაზღვრა და ასახვა ეკრანზე
–   სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – HCV
–   ფორმა IV-66-ის ექსპორტი – HCV მონაცემები
– შეკვეთები – ქვითრის ამობეჭდვისას შესაბამისი კვლევების ჩატარებულ კვლევებში გატარება
– გამოკვლევა-მანიპულაციების სტატისტიკა – ფილტრი User-ით

მედსერვისი 11

– Dicom-ფორმატის ფაილები
–   მენიუ “სერვისი” => Dicom Viewer-ი
–   ჩატარებული კვლევები => პასუხები => დასკვნა – Dicom-საქაღალდის არჩევის და გახსნის ინსტრუმენტები
– სტატისტიკა = > ანესთეზია-ოპერაციები
–   ფილტრი დაჯგუფების გარეშე
–   გაშლა
–      სრული ინფორმაცია
–      ძებნა ჟურნალში
–      Excel-ში ექსპორტი
– Domain User-ით პროგრამაში შესვლა
– ოპერაციების ჟურნალი (Log): ისტორიის წაშლა, ამბ. ბარათის წაშლა
– პასუხები: დასკვნა – ფრაგმენტი ფორმა-100-სთვის
– მენიუ “სერვისი “- მომხმარებლის გადართვა (Switch user)
– ექსპორტი PDF-ში
–      ექსპორტისათვის საქაღალდის არჩევა
–      არჩეულ საქაღალდეში პაციენტის საქაღალდის შექმნა
–      ფორმა-100-ისა და კალკულაციის ექსპორტი პაციენტის საქაღალდეში
– უფლებები – კანცელარიის სრული დათვალიერება
– კალკულაცია – დირექტორის ხელმოწერა
– პირდაპირი ხარჯი – მკურნალი ექიმი დეპარტამენტზე წინასწარ განსაზღვრული %-ის მიხედვით
– უფლებები – ფორმა-100-ის საბეჭდად ვიზირება
– კურსუსი
–      PDF-დოკუმენტაცია – ტიპი “აქტი”, “საგარანტიო”, “ხელწერილი”
–      PDF-დოკუმენტაცია – ფილტრი “სმს დოკუმენტაცია”
–      სწრაფი ფილტრი – საბეჭდად ვიზირებული
–      ფილტრი – ფორმა-100 ვიზირებული
– მიმდინარე ბაზიდან სმს PDF-დოკუმენტაციის ფორმირება
– პასუხები – Dicom-საქაღალდის ავტომატურად ფორმირება
– Dicom Viewer – გაზომვა-მობრუნების ინსტრუმენტები
– უფლებების განაწილება – ფილტრი LogUser-ით
– Dicom Viewer – დამატებითი ინსტრუმენტები
– უფლებები – პასუხში სურათის მისამართის გახსნა
[v. 11.420]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log): კადრები – ახალი ანკეტა, რედაქტირება, წაშლა
– Dicom Viewer
–      ექსპორტი (.jpg; .bmp)
–      აღდგენა
–      ბეჭდვა
[v. 11.421]
– ინვოისი ამბულატორიული შეკვეთიდან
[v. 11.422]
– სტაც. ჟურნალის ფილტრი – ატვირთის სტატუსი “ყველა ატვირთული”
– ამბ. შეკვეთა – პრაისის ფასი
[v. 11.505]
– ინტენსიური და რეანიმაციული კოდებისათვის
–      რეკომენდირებული შესაბამისობა – INT~2, REAN~3
–      კრიტიკული ფილტრები – 2%, 3% და 9% კოდებისთვის ხანგრძლივობით ლიმიტზედა ღია შემთხვევები
–      კოდების ფურცელი
–            2%, 3% და 9% კოდების ჯამური ხანგრძლივობის შედარება შესაბამის ლიმიტებთან
–            ფასი
–      დამთვლელი კოდები D2S და D3S
–      ჩანართი
–            კოდების ფურცლის დათვალიერება
–            D2S და D3S კოდებისათვის გადათვლა კოდების ფურცლით
[v. 11.507]
– ინვოისი ამბულატორიული შეკვეთიდან – ტიპი “ამბულატორიული ბარათი”
– ამბულატორიული ინვოისი – მიმდინარე ასაკი
[v. 11.510]
– DS-სქემის გაფართოება – დამთვლელი კოდები D2* და D3*
– ამბულატორიულ ფორმა-100-ში სტაციონარული მე-15 და მე-16 პუნქტები
[v. 11.511]
– კოდების ფურცელსა და კრიტიკულ ფილტრებში ლიმიტი”<14″ => “<=14”
– სტაციონარული ბარათი – ასაკი ფორმის შესაბამისად
– სტანდარტები – მიმდინარე ნოზოლოგია (მინი)
[v. 11.515]
– სალაროს ჟურნალის ექსპორტი – ამბ. პაციენტის რიგის #
– ინვოისი ICD-NCSP სტანდარტებიდან – “რეფერალი-კარდიო”-ზე ფასდაკლება
[v. 11.517]
– კადრები – სამსახურებრივი ბარათი (#, გაცემა, ვადა)
[v. 11.602]
– ამბულატორია
–            ჯამური ფორმიდან სალაროს ჟურნალი
–            კოდის ბოლოდან მე-2 სიმბოლო ‘M’ – ფასდაკლების გარეშე
[v. 11.607]
– კადრები – აღრიცხვის ჟურნალი
[v. 11.703]
– ამბულატორიული ჟურნალის ექსპორტი – ბარათის დახურვის მონაცემები
– კურსუსების ჟურნალი – ფილტრი მიმდინარე კომპანიით (ამბულატორია)
[v. 11.705]
– კურსუსი
–            გამოძახება ბინაზე/ადგილზე
–            შედეგი – დაემატა “იმყოფება მეთვალყურეობაზე” და “არ საჭიროებს მეთვალყურეობას”
–            მიმართვის თარიღი (არჩევით) შესაბამისი უფლებით
[v. 11.706]
– კურსუსი
–            6 ცალი ICD კოდი
–            ჩარევის ოქმი – ექიმის ხელმოწერა
–            ვიზიტების რეგისტრაციის ჟურნალი
[v. 11.711]
– კურსუსი – ICPC-2-R მონაცემები
[v. 11.712]
– კურსუსი
–            ფორმების გენერაცია – ICPC-2-R მონაცემები და ICPC-2-R მონაცემების ცხრილი
–            გამოკვლევის შედეგები – ექიმის ხელმოწერა
[v. 11.901]
– მენიუ “სერვისი” – ლინქები პროგრამის Web-გვერდებზე
[v. 11.902]
– მენიუ “ჟურნალი” – ბენეფიციარები
–            დიაბეტის მართვა
–            საყოველთაო ჯანდაცვა – გეგმიური ამბულატორია
[v. 11.905]
– სტაციონარული და ამბულატორიული ჟურნალები – პაციენტების სია ახალ ფანჯარაში
– სამუშაო განრიგი და ტაბელი – Excel-ში ექსპორტი
– ანესთეზია-ოპერაციების ოქმში, სტატისტიკასა და ჟურნალში – საოპერაციოს # და ოპერაციის მეთოდი
[v. 11.1000]
– სტაციონარული ჟურნალის ეკრანი – მოქალაქეობა
– ჩანართი – უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის დათვლის მეთოდი ფასნამატით (არჩევით)
– Dicom Viewer
–            გადასვლა წინა/მომდევნო სურათზე
–            მიმდინარე სურათის ნომერი და გახსნილი სურათების რაოდენობა
[v. 11.1010]
– სტაციონარული ჟურნალი – სანიშნი
–            პაციენტის ჩანიშვნა/ჩანიშვნის მოხსნა
–            ჩანიშნული პაციენტების სია ახალ ფანჯარაში
–            ჩანიშნული პაციენტების ჟურნალში გამოტანა
[v. 11.1011]
– ოპერაციის მეთოდი “დახურული წესით”
[v. 11.1100]
– ახალი კატეგორიები: “სდ: ონკო”, “165: ონკო” და “218: ონკო”
[v. 11.1103]
– სამუშაო განრიგი და ტაბელის Excel-ში ექსპორტი
–            Unicode
–            მიმდინარე ბადესთან შედარება
– INT-REAN[86-90] კოდების ვადიანობის კონტროლი
– K7%, S6% და T9% კოდები
[v. 11.1110]
– გადამხდელები – ძებნა კომპანიით
– დაბლოკვის მონიტორინგი
–            სტაციონარული ჟურნალი – პირველადი დაბლოკვის თარიღი (ბოლო)
–            ოპერაციების ჟურნალი (Log): დაბლოკვა
–                       პირველადი დაბლოკვა/ბლოკის მოხსნა
–                       რეგისტრატორისა და მენეჯერის კომენტარები
–                       ბოლო პირველადი დაბლოკვისა (M:) და დაბლოკვის (C:) მონაცემები
– ჩანართი
–            განაწილების კონტროლით გადათვლისას პაციენტის თანხის კორექცია
–            გახსნისას “11140033” და “790001” კოდებზე დათვლის მეთოდი “ფაქტიური ხარჯი”
[v. 11.1115]
– წლიური არქივი
–            შეუზღუდავი კავშირის ფორმა: ლოკალურად, ქსელურად, სხვა დისკზე
–            არავიზირებული კურსუსების წაშლა (RealDro)
– Dicom Viewer – *.dcm ფაილის საქაღალდის გახსნა Windows-დან
[v. 11.1205]
– წლიური არქივი: ამბულატორიის მთლიანად გასუფთავება (RealDro)

მედსერვისი 12

[v. 12.100]
– წინა წლის ბაზებიდან სმს PDF-დოკუმენტაციის ფორმირება
– ანესთეზია-ოპერაციის ოქმი – პაციენტის შეყვანის დრო, დაწყების დრო, დასრულების დრო, დალაგების დასრულების დრო
– ER – ავტომატურად ეთითება გამოსავალი “დასრულებულია”, თუ მისი სხვა მნიშვნელობა არ არის მითითებული
[v. 12.105]
– ჩანართი – დათვლის მეთოდი “ტარიფი + 10%”
– სისტემური პარამეტრები – სალიცენზიო რეკვიზიტები
– სისტემური ოპერაციები
–           ისტორიის არჩევა/გაუქმება
–           დანახარჯის კოპირება არჩეულ ისტორიაზე
– უფლებების განაწილება: ხელფასები – მხოლოდ პირადი ინფორმაცია (-228-)
[v. 12.110]
– ფორმა-100
–           კოპირება Unicode-ით
–           ექსპორტი MS Word-ში
– წინასწარი ჩაწერა – სტატისტიკის შეზღუდვა, ჩაწერა-რედაქტირების შეზღუდვა (შეზღუდვის მოხსნა -165-ე უფლებით)
[v. 12.111]
– ფორმა-100 – ექიმის პირადი #, დაბადების წელი
– კურსუსი – ავ. მიმდინარეობა “მორეციდივე”
[v. 12.115]
– ოპერაციების ჟურნალი (Log): გადამხდელები – ახალი, რედაქტირება, წაშლა
– უფლებების განაწილება: შაბლონი – სრული
[v. 12.116]
– პასუხები
–           ექსპორტი Pdf-ში
–           მეილის გაგზავნა Pdf-ფორმატით
[v. 12.120]
– ექსპორტი Pdf-ში
–           ჩატარებული კვლევები – დაფილტრული კვლევების პასუხების ერთობლივი ექსპორტი
–           სალარო/დებიტორები – შემოსავლის ორდერი და ინვოისი
– კლინიკის არქივი – ახალი მოდული შესაბამისი უფლებებით, ფილტრითა და ჩანაწერით ოპერაციების ჟურნალში (Log)
[v. 12.125]
– კურსუსი – რამდენიმე “მიმართვის მიზეზი”
[v. 12.200]
– თავისუფალი ადგილები – საწოლთა ფონდი; რეზერვი
– შეტყობინება/გაგზავნა E-Mail-ით – smtp.gmail.com
[v. 12.210]
– იდენტიფიკაცია რეცეპტების e-სისტემაში
–           მენიუ “სერვისი” – ექიმის იდენტიფიკაცია
–           ქსენონი – პაციენტის იდენტიფიკაცია
–           ამბულატორიული პაციენტის რეგისტრაცია  – პაციენტის იდენტიფიკაცია
–           ავტომატური იდენტიფიკაცია რეგისტრაციისას
[v. 12.217]
– რეცეპტურა – დამოწმებისას გადაგზავნა e-რეცეპტების პორტალზე
– ფარმაცევტული პროდუქტების კლასიფიკატორი
–           სტრუქტურა e-რეცეპტების სისტემის შესაბამისად
–           პრიორიტეტულობის განსაზღვრის შესაძლებლობა
–           იმპორტი e-რეცეპტების სისტემიდან
– რეცეპტურა – გამოწერის ფორმა, რაოდენობა, “შესაძლებელია ჩანაცვლება”
– მენიუ “სერვისი” – e-რეცეპტების სისტემა: ფარმაცევტული პროდუქტები
– სალიცენზიო რეკვიზიტები – პროფილი; e-კოდი
[v. 12.225]
– რეცეპტურა
–           გაუქმების ინტეგრაცია e-რეცეპტების სისტემასთან
–           რეცეპტის მატერიალიზება
– ამბულატორიული ჟურნალის ფილტრი – მოქალაქეობა “უცხოელი”, “?”
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – მოქალაქეობა “?”
[v. 12.230]
– კურსუსი და ფორმა-100 – დანიშნულების სინქრონიზაცია რეცეპტურასთან
– სისტემური პარამეტრები – e-რეცეპტების სისტემა
[v. 12.232]
– ბენეფიციარები – ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია
– რეცეპტურა – არარეცეპტულის დანომვრა
[v. 12.237]
– სალარო – მონიშვნა: ინდექსი, user
– უფლებები – სალაროში მიღება (მონიშვნა) (-232-)
[v. 12.301]
– სალარო – სალაროში მიღება (მონიშვნა) – ნაღდი, ტერმინალი
[v. 12.305]
– ბენეფიციარები – ეპილეფსიის სკრინინგი
– კადრები – აღრიცხვის ჟურნალი: Excel-ში ექსპორტი
[v. 12.307]
– პასუხები – ბეჭდვა მხოლოდ დამოწმებულის ან შემსრულებელთან
– უფლებები – პასუხი – ბეჭდვა დაუმოწმებლად
[v. 12.315]
– კურსუსი – ყოველდღიური ჩანაწერები
[v. 12.330]
– კადრები – ფილტრი: ID
– გამოკვლევის ჩატარება – გადამოწმება კადრებში (გათავისუფლება, შვებულება, ბიულეტენი, …)
– პასუხები – სხვა: ელ. ხელმოწერა
– ჩანართი – კალკულაციის მინდვრები
– სალარო – ამბ. ქვითრის გაუქმების ასახვა შეკვეთებში
– ოპერაციების ჟურნალი (Log) – კადრები
–           ID
–           კარიერა: ახალი, რედაქტირება, წაშლა
–           შვებულება: ახალი, რედაქტირება, წაშლა
[v. 12.407]
– სტაციონარული შეკვეთები ლაბორატორიასა და დიაგნოსტიკაში
– უფლებები: სტაციონარი-შეკვეთა
[v. 12.415]
– კურსუსი – ფორმა IV-200-1/ა: იმუნიზაციის მონაცემები
[v. 12.420]
– წინასწარი ჩაწერა – გადამოწმება კადრებში (გათავისუფლება, შვებულება, ბიულეტენი, …)
– C-ჰეპატიტის სკრინინგი
–           უფლებები: ც-ჰეპატიტის სკრინინგი – შედეგის გადაცემა
–           ინსტრუმენტების პანელი – საიტზე რეგისტრაცია/გადაცემა/გადამოწმების კონტროლი; უარი სკრინინგზე
–           სწრაფი ფილტრი: დასარეგისტრირებელი, ჩასატარებელი, გადასაცემი
–           დასარეგისტრირებელი – კრიტიკული ფილტრი
[v. 12.422]
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი: კონტროლი – HCV
– ანაზღაურების მოთხოვნა: ფორმა-1 (სრული) – ინტენსიურის ხარჯი და ს/დ
[v. 12.425]
– რეცეპტურა
–          Excel-ში ექსპორტი – დამატებითი ველები; ვიზიტის ID
–          ფილტრი – ვიზიტის თარიღი
– კურსუსები
–           ფორმა-100-ების ჟურნალი – ვიზიტის დრო, ვიზიტის ID
–           ფილტრი – რეცეპტი
–           Excel-ში ექსპორტი – ექიმების აქტივობა
[v. 12.430]
– უფლებები: ც-ჰეპატიტის სკრინინგი – უარი
– ამბულატორია – კურსუსი: ეპიკრიზი
– მენიუ “ისტორია” – პირადი #-ის კოპირება
[v. 12.432]
– სტანდარტი – პარაკლინიკა: ჟურნალის #
– სტაციონარული შეკვეთები
–           პირადი #, მიმდინარე ასაკი
–           ჟურნალის #, დალაგება, ასლების რაოდენობა
– სალაროს ჟურნალის ფილტრი – გარე შენატანი
[v. 12.500]
– რეცეპტურა – პრიორიტეტი
– კურსუსი – “ჩემი” დღევანდელი (ყოველდღიური) ჩანაწერები
[v. 12.503]
– კურსუსი – რეზიუმე: მოქალაქეობა
– რეცეპტურა – დამოწმება “არამოქალაქე”
– უფლებები – ახალი მკურნალობის ეტაპის დამატება
[v. 12.507]
– მენიუ “ჟურნალი” – შეკვეთები
– გამოკვლევა-მანიპულაციების სტატისტიკა – სტატუსი
– სტაციონარული ჟურნალის ექსპორტი – გამომგზავნი და ტრანსპორტირება
[v. 12.509]
– კურსუსი
–           NCSP-ს არჩევა კლასიფიკატორიდან
–           სწრაფი ფილტრი: ვიზირება – ამბულატორიული დ/უფროსი
[v. 12.520]
– სტაციონარული ბარათი და ჟურნალის ფილტრი – პალიატიური
– HCV – მოქალაქეობა სწრაფ და კრიტიკულ ფილტრებში
– კურსუსი – სინქრონიზაცია მხოლოდ დამოწმებულ კვლევებთან
[v. 12.525]
– ქსენონი – HCV-გამონაკლისი
– სტაციონარული ჟურნალი – ასაკი გაწერისას/მიმდინარე
[v. 12.527]
– კურსუსი
–           ყოველდღიური ჩანაწერის რეზიუმე – ხელმოწერა
–           ფილტრი – ვიზირებული ყოველდღიური ჩანაწერი
– HCV – გამონაკლისები სტაც. ჟურნალში, სწრაფ და კრიტიკულ ფილტრებში
[v. 12.605]
– სტაციონარული შეკვეთები – ჟურნალის ბეჭდვა
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი
–           HCV-გამონაკლისი
–           დაჯგუფება – მიღების თარიღი
– უფლებები
–           გამოკვლევა-მანიპულაციები – მხოლოდ რედაქტირება
–           შეკვეთები – ჟურნალის ბეჭდვა
– რეცეპტურა – დადასტურების დრო
[v. 12.620]
– კურსუსი – გადასვლა რეცეპტურაზე
– რეცეპტურა – გადასვლა კურსუსზე
[v. 12.625]
– სტაციონარული შეკვეთები
–           ამოსაბეჭდი ჟურნალების განსაზღვრა
–           ბეჭდვის რეესტრი
[v. 12.710]
– ექსპორტი PDF-ში – ჩაშენებული TTF შრიფტები
– E-Mail
–           რამდენიმე ფაილის მიბმა
–           ჩატარებული კვლევები – დაფილტრული კვლევების პასუხების ერთობლივი გაგზავნა
– ანესთეზია-ოპერაციის ოქმი – ხანგრძლივობის განსაზღვრა Start-End-ით
[v. 12.711]
– E-Mail – ფორმა-100, სალარო, ინვოისი
[v. 12.715]
– ამბულატორია
–           ჯამური ფორმა – ფილტრი მიმართვის #-ით
–           შესრულება – სადაზღვევო ფორმა: “შენიშვნა”
[v. 12.720]
– დათვლის მეთოდი “ტარიფი + 15%”
[v. 12.800]
– პროგრამის პარამეტრები – რეკვიზიტები: E-Mail
– დანიშნულება – #01-29/ნ, #01-30/ნ და #01-31/ნ ბრძანებების შესაბამისად
[v. 12.805]
– სარეგისტრაციო უწყისები – გასული ავადმყოფები (ფორმა 066) საიტის შესაბამისად
[v. 12.821]
– განრიგი და ტაბელი – შემცვლელი
– თავისუფალი ადგილები – დატვირთვა
– სტაციონარული შეკვეთები
–           რაოდენობა
–           ექსპორტი
–           მიმდინარე პაციენტის შეკვეთები
– ქსენონი – შემთხვევის ტიპი
– სტაციონარული ჟურნალი – შემთხვევის ტიპი
– სტაციონარული ბარათი – გართულების და თანმხლები დიაგნოზის ICD
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი
–           შემთხვევის ტიპი
–           დაჯგუფება შემთხვევის ტიპით
–           გართულების და თანმხლები დიაგნოზის ICD
–           რეგიონი (რაიონების ახალი კოდირებისთვის)
–           დაჯგუფება რეგიონით
– ფორმა 066
–           შემთხვევის ტიპი
–           გართულების და თანმხლები დიაგნოზის ICD
– ანესთეზია-ოპერაციების ანალიზი
–           Case-ის ხანგრძლივობა და საშუალო დაყოვნებები
–           ფილტრი გაწერის თარიღით
–           დაჯგუფება პრაისის ფასით
– ანესთეზია-ოპერაციების ჟურნალი
–           დროები და დაყოვნებები
–           პრაისის ფასი
– გარე შენატანი სალაროში – ავტომატური ნუმერაცია
– მოთხოვნები აფთიაქსა და საწყობზე – ავტომატური ნუმერაცია
[v. 12.831]
– რეცეპტურა – დანიშნულებები პორტალიდან
– სტაციონარული ჟურნალის ეკრანი – სხვადასხვა ველებიდან შესაბამისი ფანჯრების გახსნა
[v. 12.903]
– პასუხები – E, მკზვ. დოზების აღრიცხვის ბარათი
[v. 12.904]
– აფთიაქი – “მედიკამენტის” დასახელების ფორმატი “*{0.0მლ}*” წვეთებად ხარჯვისათვის
[v. 12.907]
– დოზების აღრიცხვის ბარათი – ელ. ხელმოწერა
– მიმღების ჟურნალი – პირადი #
– სტაციონარული ჟურნალის სწრაფი ფილტრები – მ/ჟურნალი ისტ. #-ით
[v. 12.915]
– ამბულატორიული ჟურნალი – პირადი #-ის კოპირება
– პაციენტების კატალოგი – ავტომატური ფორმირება
[v. 12.917]
– გამოკვლევა-მანიპულაციების სტატისტიკა – Excel-ში ექსპორტი: დოზები (E, მკზვ)
[v. 12.920]
– მიმღების ჟურნალი
–           იდენტიფიკაცია რეცეპტების e-სისტემაში
–           სინქრონიზაცია პაციენტების კატალოგთან
[v. 12.922]
– დანიშნულება – ყველა ICD-ის ასახვა
[v. 12.925]
– უფლებები: დოზირების ბარათი – დაუმოწმებელი ექიმის ხელმოწერით
– ქსენონი – სინქრონიზაცია პაციენტების კატალოგთან
[v. 12.1003]
– აპ/ხარჯი სტაციონარულ კალკულაციაში – ს/დ-ის მიხედვით (საათობრივად)
–           განყოფილებათა განაწილება – აპ/ხარჯი 1 ს/დ-ზე
–           სტაციონარული ბარათი
–                      აპ/ხარჯის ტარიფის კოდზე მიბმა (გარდა ER-სა და დღის სტაციონარისა)
–                      ალამი “სტანდარტული აპ/ხარჯი”
–           ჩანართი – აპ/ხარჯი განსაზღვრული ტარიფით
– გამოკვლევა-მანიპულაციების სტატისტიკა – მკზვ
[v. 12.1100]
– ამბ. ბარათი – სინქრონიზაცია პაციენტების კატალოგთან
– ოპერაციების ჟურნალი (Log) – კვლევის წაშლა ჩანართიდან
– მენიუ “სერვისი” – ახალი ეგზემპლარი
– ინსტრუმენტების პანელი – ახალი ეგზემპლარი მიმდინარე ფილტრით
– ანესთეზია-საოპერაციო ოქმი – გადამოწმება კადრებში (გათავისუფლება, შვებულება, ბიულეტენი, …)
– E-Mail – კონტექსტური მენიუ
–           შაბლონად შენახვა
–           შაბლონიდან ჩასმა
– სტაციონარული და ამბულატორიული ჟურნალები – კონტექსტური მენიუ
– მენიუ “ბილინგი” და კონტექსტური მენიუ – პაციენტის ბოლო 5 წლის დოსიე
– C-ჰეპატიტის სკრინინგი – ხარვეზი
–           უფლებები – -241-
–           სტაციონარული ჟურნალი – ეკრანი, სწრაფი ფილტრი, ფილტრი
– აფთიაქი – “მედიკამენტის” დასახელების ფორმატი “*<0.0მლ>*” მლ-ად ხარჯვისათვის
– ანაზღაურების მოთხოვნა – Excel-ში ექსპორტი/რეესტრი: ხარჯები კალკულაციიდან
[v. 12.1103]
– სერვისი – “Medservice – დახმარება”
– სტანდარტი – რეკვიზიტები
[v. 12.1110]
– სისტემური პარამეტრები – კლინიკის რეკვიზიტები, ლოგო და ბეჭდები
– Dicom Viewer
–           ფანჯრის თავისუფალი რეჟიმი
–           გასწორება მარჯვნივ
[v. 12.1135]
– დოკუმენტაცია – რეკვიზიტები, ლოგო და ბეჭდები სისტემური პარამეტრებიდან
– ქსენონი – ისტორიის გახსნისას შემთხვევის ტიპის ასახვა ბარათში
– კურსუსი – პაციენტის გასინჯვის ფურცელი #01-30/ნ ბრძანების შესაბამისად
– სტაციონარული ბარათი – #01-29/ნ ბრძანების შესაბამისად
[v. 12.1215]
– სტანდარტი – რეკვიზიტები: ჩართულია -230-ე უფლებისთვისაც
– სტატისტიკა – ანაზღაურების მოთხოვნა: ფორმა-1-ებში ჩანართის #
– ჩატარებული კვლევები – დოზების აღრიცხვის ბარათი მთავრობის #317 დადგენილების შესაბამისად

მედსერვისი 2019

[v. 19.101]
– ახალი კატეგორიები
–           “სდ: სხივური”, “165: სხივური”, “218: სხივური”
–           “სდ: კარდიო”, “165: კარდიო”, “218: კარდიო”
–           “სდ: მეანობა”, “165: მეანობა”, “218: მეანობა”
– დოსიე
–           ინფორმაცია ყველა ბაზიდან
–           ძებნა პირადი #-ით
[v. 19.105]
– კურსუსი – ზოგადი მონაცემები – I25 და E10-11 დაავადებებისათვის დამახასიათებელი მონაცემები
[v. 19.119]
– სტაციონარული ჟურნალის კონტექსტური მენიუ
–           მოპირდაპირე ისტორია
–           შენახვა (Save As)
– ამბულატორიული გამოკვლევის ჩატარება. “წინასაოპერაციო” – გატარება როგორც სტაციონარი
– კადრები. სამუშაო გრაფიკი – კონსულტაციის კოდები
– ამბ. შეკვეთა – ექიმის გვარით კონსულტაციის კოდის განსაზღვრა მოქალაქეობის შესაბამისად
– პირადი # – 11-ნიშნა
– ამბულატორიული ჟურნალის კონტექსტური მენიუ – შენახვა (Save As)
[v. 19.140]
– სტაციონარული ბარათი, ფილტრი და ანაზღაურების მოთხოვნა – “წინასწარი ჩახურვა”
– ატვირთვის სტატუსი. მიზეზი – “წინასწარი ჩახურვა”
– წარდგენით ფილტრში მოხვდება სტატუსი “აიტვირთა” და “აიტვირთა ხარვეზებით”
– ისტორია – დაავადებისა და ცხოვრების ანამნეზი
[v. 19.143]
– უფლებები – პასუხი – გახსნა დაუმოწმებლად (არჩევით)
[v. 19.150]
– ისტორია
–           დიაგნოზი და გამოსავალი
–           გაწერის შემდგომი რეკომენდაციები
– ქსენონი და სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი
–           სტატუსი (EHR სისტემისათვის)
–           დაზღვევის ტიპი >> შეტყობინების (ქეისის) #
[v. 19.165]
– უფლებები: პარაკლინიკა- მიმდინარეობის სტატუსი
– პარაკლინიკური სტანდარტები – კლასიფიკატორის კოდი
– კადრები
–           საექიმო სპეციალობა EHR სისტემის შესაბამისად
–           კლასიფიკატორის კოდი
– გამოკვლევის ჩატარება/ჩატარებული გამოკვლევები
–           საექიმო სპეციალობა
–           კლასიფიკატორის კოდი
–           მიმდინარეობის სტატუსი შესაბამისი სწრაფი ფილტრით
– პასუხი
–           პასუხის გახსნა “K-%” კოდზე და ტრანსფუზიის კოდზე – გადასვლა დასკვნაზე
–           ტრანსფუზიის დასკვნა – სისხლის კომპონენტი
[v. 19.170]
– ისტორია – მკურნალობის პროცესი
– პასუხები
–           კონსულტაციისა და მისი დასკვნის ასახვა EHR-ისტორიაში
–           დრო
– გამოკვლევის ჩატარება – დრო
– უფლებების განაწილება – “მონიშვნა”
[v. 19.175]
– EHR ისტორია – ბეჭდვა
–           დანიშნულება
–           კლინიკურ-დიაგნოსტიკური გამოკვლევის შედეგები
– სტაციონარული ბარათი – გამომგზავნ დაწესებულებაში მიმართვის დრო
[v. 19.202]
– EHR ისტორია – ინფორმაცია პაციენტზე და ისტორიაზე
– უფლებები: ისტორია – გაგზავნა პორტალზე
– პარაკლინური სტანდარტები – იმპორტი
[v. 19.208]
– კურსუსები
–           ფილტრი
–                      გარდა მითითებული ICD-10
–                      ტიპი – გაწერა&ამბულატორია (სტაციონარული გაწერის (სრული) და ამბულატორიული ჩანაწერები ფ-100-ის ნომრით)
–                      კომპლექსური პარამეტრი “სარეცეპტე ვიზიტები”
–           Excel-ში ექსპორტი – უნიკალური პაციენტები
– სისტემური პარამეტრები – EHR-ის მომხმარებლის სახელი და პაროლი
[v. 19.215]
– ჩატარებული კვლევები – ფილტრი დაფიქსირების (შეკვეთის) თარიღით
– სერვისი. e-სისტემები – EHR სისტემის კლასიფიკატორები
– EHR ისტორია – გაგზავნა პორტალზე
[v. 19.221]
– შიდა სტანდარტი – ექსპორტი PDF-ში და გაგზავნა E-Mail-ით
– ანაზღაურების მოთხოვნა. ხარჯები კალკულაციიდან – ინდექსი და ზესტანდარტი
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი. კონტროლი – EHR
[v. 19.230]
– EHR ისტორია – გაწერის შემდგომი დაზუსტებები
– უფლებები: ისტორია – გაგზავნა პორტალზე (ექიმი)
– კურსუსი – სინქრონიზაცია ისტორიასთან (ანამნეზი)
[v. 19.245]
– აფთიაქი
–           ანგარიშთა გეგმა: დამკვეთის ID
–           გასავლისა და გადატანის ზედდებულები – შტრიხ-კოდების ბეჭდვა
– ჩატარებული გამოკვლევები – -SKV- კვლევის დარედაქტირებისას თარიღი => მიმდინარე
– ჩანართი ფურცელი – ფორმულა
– კურსუსი – სინქრონიზაცია ისტორიასთან (სრული)
[v. 19.250]
– EHR-ისტორია – დაზუსტების გაგზავნა პორტალზე
[v. 19.255]
– EHR-ისტორია – ჩივილები და გამოსავალი: ავტორის მოხსნა
– სტაციონარული ბარათი და ქსენონი – სინქრონიზაცია EHR-ისტორიასთან
– ინვოისი – კალკულატორი
[v. 19.305]
– მოთხოვნები აფთიაქსა და საწყობზე
–           დეპარტამენტი/მიმართულება არჩევადი
–           მიმართულება ბეჭდვასა და ექსპორტში
– მენიუ “სერვისი” – QRP Viewer
– *.QRP ფაილების გახსნა
– აფთიაქი
–           “მედიკამენტის” დასახელების ფორმატი “*<0.0მგ>*” მგ-ად ხარჯვისათვის
–           “მედიკამენტი” დასახელების ფორმატი “*<0.0ლ>*” ლ-ად ხარჯვისათვის
[v. 19.325]
– დანიშნულების შესრულების ჟურნალი (აღრიცხვა შტრიხ-კოდების გამოყენებით)
– უფლებები – დანიშნულების შესრულება
– სისტემური პარამეტრები – ჯან. დაცვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის მომხმარებელი და პაროლი
– უფლებები: სტატისტიკა – გაგზავნა პორტალზე
[v. 19.339]
– პარაკლინიკური სტანდარტები – EHR (ლაბორატორია, დიაგნოსტიკა, კონსულტაცია)
– ჩატარებული ლაბორატორიული და დიაგნოსტიკური კვლევები EHR ისტორიაში
[v. 19.341]
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – პორტალი
[v. 19.370]
– მენიუ “სერვისი” – ერთიანი საინფორმაციო სისტემა
– სტაციონარული ჟურნალის სწრაფი ფილტრები – “ჩემი” გადასაგზავნი ისტორიები
– გასული ავადმყოფების სარეგისტრაციო უწყისი (ფორმა-066) – გაგზავნა პორტალზე
[v. 19.405]
– კურსუსი
–           საპასპორტო მონაცემები ვიზიტისას – მისამართი
–           სტატისტიკური ფორმა 025 – გაგზავნა პორტალზე
[v. 19.417]
– EHR-ისტორია
–           ანამნეზი – Anamnesis Morbi და Status
–           დანიშნულების რაოდენობა – ათწილადი რიცხვი
–           ბეჭდვა – მიმღები ექიმის ჩანაწერი
–           შეტყობინების # – ინფექციური და იშვიათი დაავადებები
–           განახლდა სპეციალობების ჩამონათვალი
– გადამხდელები – უარყოფითი ფასდაკლება
[v. 19.423]
– EHR-ისტორია – სინქრონიზაცია მედიკამენტების ხარჯთან
[v. 19.428]
– EHR-ისტორია – განახლდა დაავადების გამოსავლის ჩამონათვალი
[v. 19.437]
– EHR-ისტორია
–           მიმღები ექიმის ჩანაწერის ბეჭდვა – ექიმის გვარი, სახელი და ელ. ხელმოწერა
–           ანამნეზისა და სტატუსის შაბლონად შაბლონი
– კურსუსი – სინქრონიზაცია ისტორიასთან
–           Anamnesis Morbi, Status praesens და Status locus ავადმყოფობის მიმდინარეობაში
–           Anamnesis Vitae-ს ყველა ICD-ი დასკვნით დიაგნოზში
– ფორმა-100 – გამოსავალი: სინქრონიზაცია ისტორიასთან
– უფლებები – “სალაროში შეტანა – შეკვეთა (ექიმი)”
– გამოკვლევა-მანიპულაციების სტატისტიკა (ამბულატორია) – გამომგზავნთა შეკვეთები
–           Unicode
–           მხოლოდ ვალიდური ქვითრით
–           ფილტრი ექიმით
– ქსენონი – ახალ პაციენტზე Default სტატუსი “დაფარული”
– კურსუსები – სწრაფი ფილტრი “ვიზირება – დ/უფროსი” კადრების ოთხივე განყოფილებით
[v. 19.500]
– პირდაპირი ხარჯები – პროცენტული კორექტირება სტანდარტის უცვლელად (არჩევით)
[v. 19.501]
– EHR-ისტორია – დანიშნულება (გაწერის შემდგომი): “გამოწერის თარიღი”<“გაწერის თარიღი”+5
[v. 19.505]
– EHR-ისტორია – მოვლის დონე “პოსტოპერაციული”
[v. 19.512]
– კურსუსი – ისტორიასთან სინქრონიზაცია
–           “სხვადასხვა სახის მოვლა და აქტივობა” მკურნალობის ტაქტიკაში
–           კვლევები და დიაგნოსტიკა თარიღებით (არჩევით)
[v. 19.515]
– სალაროს ჟურნალი – ექსპორტი: ტერმინალი
– პაციენტის გასინჯვის დღიური – თარიღი და დრო
– ფორმა 100: მდგომარეობა სტაც. გაწერისას – დაემატა “Mors” (შესაბამისი ფორმულირებით ეპიკრიზში)
[v. 19.600]
– პაციენტის სამახსოვრო – სტაციონარული და ამბულატორიული პაციენტებისათვის შესაბამისი უფლებით
– ოპერაციების ჟურნალი (Log): პაციენტის სამახსოვრო
– გადამხდელები – ამბულატორიული მე-2 ფასდაკლება (გამოყენება არჩევით)
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – პორტალის სტატუსი: გარდა დახურული ისტორიებისა
– “ჩემი” გადასაგზავნი ისტორიები – გარდა უცხოელებისა
[v. 19.605]
– სისტემური პარამეტრები – ელ. რეცეპტების სისტემა
[v. 19.610]
– გადამხდელი – ტიპი “(C)” და ფასნამატი
– ხელშეკრულება (სტაციონარი) – პაციენტის პირადი #
[v. 19.707]
– დანიშნულების შესრულების ჟურნალი – ფილტრი
[v. 19.715]
– დანიშნულების შესრულების ჟურნალი – ხარჯის ფურცლის ბეჭდვა
– ბენეფიციარები – ცისტური ფიბროზი
[v. 19.800]
– EHR-ისტორია – ER-ის (როგორც ამბულატორია) და დღის სტაციონარის ისტორიების გადაგზავნა
– პროფილები – V01-ვერტებროლოგია, MK და MA – ცისტური ფიბროზი
– ამბ. ჟურნალის ფილტრი – რეგისტრაციის #-ის გარეშე
– დანიშნულება – ექიმის მობილური (სამსახური)
– გამოკვლევა-მანიპულაციების სტატისტიკა – ასაკის რედაქტირებადი ინტერვალი
[v. 19.803]
– კურსუსების ფილტრი – ტიპი “ამბ. ჟურნალი” (ამბულატორია გარდა ბენეფიციარებისა და ცენტრებისა)
– კურსუსის ყოველდღიური ჩანაწერები – შაბლონი
– ფორმა 100 – ტექსტური ველის გადიდება/ზომის აღდგენა
[v. 19.820]
– EHR-ისტორია – ერთობლივი ვიზირება (დანიშნულება, ლაბორატორია, დიაგნოსტიკა)
– ბენეფიციარები – ტყვიის სკრინინგი
– თანმხლები კოდები კალკულაციაში – C: 70%, D: 25%
– სალაროს ქვითარი ამბ. შეკვეთიდან – განყოფილება კოდის შესაბამისად (არჩევით)
– კურსუსები – ავადმყოფობის მიმდინარეობა გენერირებულ ეპიკრიზში (არჩევით)
[v. 19.831]
– კურსუსი – გადაყვანის ეპიკრიზი
– ცენტრები და კაბინეტები – კვების ბლოკი
– სტაციონარული ჟურნალის კონტექსტური მენიუ – კვების ბლოკი
– გამოკვლევა-მანიპულაციები – PDF-დოკუმენტის მიბმა შესაბამისი უფლებით
[v. 19.851]
– კურსუსი – სტატუსი EHR სისტემისათვის
– EHR-ისტორია
–           მკურნალობის პროცესი – ლაბორატორია-დიაგნოსტიკა: არჩევა კლასიფიკატორიდან
–           დაზუსტებები – ლაბორატორია: არჩევა კლასიფიკატორიდან
– გამოკვლევის ჩატარება – სტაციონარული ხელფასი განმეორებით ჩატარებისას
–           პარაკლინიკური სტანდარტები
–           განმეორებით ან მკურნალობის ეტაპზე ჩატარებისას
[v. 19.885]
– კურსუსები
–           EHR-ისტორია
–           სწრაფი ფილტრი “ჩემი” გადასაგზავნი ჩანაწერები
–           საპასპორტო მონაცემები ვიზიტისას – ჯგუფი და რეზუსი, ტელეფონი, ელ. ფოსტა
[v. 19.900]
– კურსუსები – პირველადი მომართვის დადასტურებისას
–           ICPC-2-R-ის კონტროლი
–           გარეგანი მიზეზის კოდის კონტროლი
– EHR-ისტორია – მკურნალობის პროცესში სისხლის გადასხმა: რაოდენობა (მლ)
[v. 19.907]
– EHR-ისტორია
–           ჰოსპიტალიზაციის შედეგი “დაუსრულებელი”
–           სპეციალობა “თორაკალური ქირურგია”
–           გადაუდებელი და გეგმიური ამბულატორიის გადაგზავნა
[v. 19.912]
– ფორმა-025 და ფორმა-066-ის ატვირთვა პორტალზე – უცხოელისათვის “სხვა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი”
[v. 19.920]
– EHR-ისტორია – მიმღები ექიმის ჩანაწერში დიაგნოზი შემოსვლისას
– კურსუსი – ქირურგიული ჩარევები
–           ტექსტის ზომა შეუზღუდავი
–           სინქრონიზაცია ისტორიასთან – კომენტარებთან ერთად
[v. 19.1000]
– კურსუსები
–           სწრაფი ფილტრი – “ჩემი” ყოველდღიური ჩანაწერები
–           ვიზირებული ჩანაწერის რედაქტირების ფანჯრის გახსნა
– ყოველდღიური ჩანაწერი – სინქრონიზაცია ჩანაწერის თარიღში ჩატარებულ კვლევებთან
[v. 19.1030]
– პროგრამის შესახებ – Regional Settings კონტროლი
[v. 19.1100]
– კურსუსი
–           ყოველდღიური ჩანაწერი – ინტენსიური მოვლა
–           დასკვნითი დიაგნოზი – სტაციონარში გაგზავნა
–           სწრაფი ფილტრი – ინტენსიური მოვლა
–           ფილტრი – გაიგზავნა სტაციონარში, ინტენსიური მოვლა, პორტალი
– ფორმა 100
–           სტაციონარში გაგზავნის თარიღი
–           გადამრთველი
–                      მე-15 პუნქტის დასახელებისათვის – “შესვლისას” => “გაგზავნისას”
–                      კურსუსიდან “ობიექტური მონაცემების” გადატანისათვის – მე-15 პუნქტი => მე-11 პუნქტი
–                      მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას
– სტაციონარული ჟურნალის ფილტრი – პორტალი: გაგზავნის ინტერვალი >14
[v. 19.1131]
– კურსუსი – ვიზიტის ტიპი (პჯდ)
– EHR-ისტორია – პირველადი ჯანდაცვა
– მოთხოვნები აფთიაქსა და საწყობზე
–                      პოსტი
–                      შტრიხ-კოდით გატარება
– დანიშნულების შესრულება – ხარჯის ფურცელში შტრიხ-კოდები
– უფლებების განაწილება – ჯგუფი “მედდა”
[v. 19.1142]
– სტაციონარული ჟურნალი
–                      ისტორიის ნომრის შტრიხ-კოდით ძებნა
–                      მკურნალობის ეტაპის შესაბამისი ისტორიის ნომრით ძებნა
– ამბულატორიული ჟურნალი – რიგითი ნომრის შტრიხ-კოდით ძებნა
– ნაშთიდან გატანა – ძებნა შტრიხ-კოდით
[v. 19.1147]
– 36-ე დადგენილების ინტენსიური თერაპიის ახალი კოდების მხარდაჭერა
[v. 19.1207]
– პროგრამის შესახებ – მიმდინარე თარიღისა და დროის კონტროლი (time.windows.com)
– EHR ისტორია რამდენიმე ვიზიტიანი დღის სტაციონარისათვის – განხორციელებული ვიზიტები
[v. 19.1210]
– აფთიაქი
–                      ჯგუფი “[ხარჯი]”
–                      ძებნა “გარდა არჩეული ჯგუფისა”
[v. 19.1215]
– სალაროს ჟურნალი
–                      ქვითრის ბეჭდვა – აღმნიშვნელი “(D)”
–                      ჟურნალის მონიშვნა/მონიშვნის მოხსნა
[v. 19.1218]
– კონსულტაციის ასახვა EHR-ისტორიაში – დანიშვნისა და ჩატარების თარიღები

 

 

The footer area here is fully widgetized, with widgets appearing in one, two, as well as three columns. Insert as many as you’d like, or none at all; it’s completely up to you.